PROGRAMOVÉ OBDOBIE

2014-2020

V novom programovom období 2014 – 2020 bude môcť Slovenská republika prostredníctvom oprávnených subjektov vyčerpať až 15,3 mld. EUR zo zdrojov Európskej únie. Podporované budú subjekty zo súkromného a verejného sektora.

Súkromný sektor – mikro, malé a stredné podniky, ale v niektorých prípadoch taktiež aj veľké podniky sa budú môcť uchádzať o nenávratný finančný príspevok z oblastí:

Prehľad operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020:

P.č. Operačné programy Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky v EUR Schválenie EK
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 266 776 537 28.10.2014
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR 3 966 645 373 29.10.2014
3. Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517 09.12.2014
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110 28.10.2014
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR 1 754 490 415 18.12.2014
6. Efektívna verejná správa MV SR 278 449 284 27.11.2014
7. Technická pomoc ÚV SR 159 071 912 15.12.2014
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR 1 545 272 844 13.12.2014
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR 15 785 000 15.07.2015
SPOLU - 15 329 374 992 -

Aktuálne vyhlásené výzvy pre súkromný sektor

OPII-MH/DP/2020/11.3-30
(Aktualizované dňa: 09.12.2020)

Výška príspevku

min.: 50 tis. EUR
max.: 200 tis. EUR

Oprávnení žiadatelia

mikro
malé a stredné podniky (MSP)

Termíny

31.03.2021

Intenzita

Max. 90%

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranú na podporu rozvoja podnikania mikro-, malých a stredných podnikov a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Na výzvu je vyčlenených 3 milión eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok 50-tisíc až 200-tisíc eur.

Cieľom výzvy je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja s cieľom podnietiť ich spoluprácu so SOŠ v oprávnenom regióne.

Podporené budú projekty zamerané na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov, procesov či služieb na trh.

Termín uzávierky výzvy je 31. 03. 2021.

50/PRV/2020
(Aktualizované dňa: 30.11.2020)

Výška príspevku

min.: 4 tis. EUR
max.: 42 tis. EUR

Oprávnení žiadatelia

FO podnikatelia
MSP
veľké podniky

Termíny

31.03.2021

Intenzita

40-70%

Cieľom výzvy je podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku.

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe môžu získať príspevok na investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality; výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy; investície do nových závlahových systémov; investície do zlepšenia odbytu a ďalšie.

OPKZP-PO4-SC411-2020-63
(Aktualizované dňa: 01.02.2021)

Výška príspevku

min: 10 000 EUR
max: 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

5.HK 28.02.2021

Intenzita

Mikro, malý a stredný podnik 85 %
Veľký podnik 75 %

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom.

Podniky môžu v rámci svojich projektov nakupovať prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie súvisiace s prevádzkou OZE. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 10 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 10 tis. EUR, maximálna 200 tis. EUR.

OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a 27
(Aktualizované dňa: 01.02.2021)

Výška príspevku

min: 35 000 EUR
max: 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

mikro, malé a stredné podniky (MSP)

Termíny

26.02.2021 (LC, RS)
30.04.2021 (LC, RS, PT, RA, SV, HE, ML)

Intenzita

Max. 85%

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranú na podporu rozvoja podnikania mikro-, malých a stredných podnikov v rámci Iniciatívy Európskej Komisie zameranej na dobiehajúce regióny a endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického a Prešovského samosprávneho kraja. Pre každý kraj je vyčlenených 7,5 milióna eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok 35-tisíc až 200-tisíc eur.

Cieľom výzvy je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja s cieľom zvýšenia potenciálu cestovného ruchu v oprávnenom regióne.

Podporené budú projekty zamerané na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov, procesov či služieb na trh.

OPKZP-PO4-SC421-2018-46
(Aktualizované dňa: 21.07.2020)

Výška príspevku

min: 200 000 EUR
max: 2 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

Malý a stredný podnik
veľké podniky

Termíny

30.10.2020
posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca

Intenzita

MSP max. 50%
Veľký P max. 45%

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov, existujúcich energetických zariadení, systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, zavádzanie systémov merania a riadenia, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý nehmotný majetok (softvér), dlhodobý hmotný majetok (stavby, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí). Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 50 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 200 tis. EUR, maximálna 2 mil. EUR.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/

OPKZP-PO1-SC111-2016-15
(Aktualizované dňa: 01.02.2021)

Výška príspevku

max: 12 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

15.06.2021
15.10.2021

Intenzita

max. 55%

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnené aktivity sú napr. výstavba nových zariadení, nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného ale aj z verejného sektora. Maximálna intenzita pomoci môže dosiahnuť až 55 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

OPKZP-PO1-SC111-2016-16
(Aktualizované dňa: 01.02.2021)

Výška príspevku

max: 12 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

01.03.2021
30.06.2021
02.11.2021

Intenzita

max. 55%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nie nebezpečných odpadov.

Oprávnené aktivity:
A. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, t.j.: · Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;
B. Recyklácia nie nebezpečných odpadov , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie;
C. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo; · Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;
D. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek; · Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO.

Oprávnení žiadatelia sú subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Maximálna výška príspevku je 12,5 mil. EUR.

KONTAKT

+421 905 421 905

SÍDLO

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

PREVÁDZKA

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"