PROGRAMOVÉ OBDOBIE

2014-2020

V novom programovom období 2014 – 2020 bude môcť Slovenská republika prostredníctvom oprávnených subjektov vyčerpať až 15,3 mld. EUR zo zdrojov Európskej únie. Podporované budú subjekty zo súkromného a verejného sektora.

Súkromný sektor – mikro, malé a stredné podniky, ale v niektorých prípadoch taktiež aj veľké podniky sa budú môcť uchádzať o nenávratný finančný príspevok z oblastí:

Prehľad operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020:

P.č. Operačné programy Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky v EUR Schválenie EK
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 266 776 537 28.10.2014
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR 3 966 645 373 29.10.2014
3. Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517 09.12.2014
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110 28.10.2014
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR 1 754 490 415 18.12.2014
6. Efektívna verejná správa MV SR 278 449 284 27.11.2014
7. Technická pomoc ÚV SR 159 071 912 15.12.2014
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR 1 545 272 844 13.12.2014
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR 15 785 000 15.07.2015
SPOLU - 15 329 374 992 -

Aktuálne vyhlásené výzvy pre súkromný sektor

OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22
(Aktualizované dňa: 3.9.2019)

Výška príspevku

min: 50 000 EUR
max: 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

Malý a stredný podnik

Termíny

1.HK 29.11.2019
2.HK 28.02.2020

Intenzita

MP Max. 75%

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu v rámci Operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí mikro, malých a stredných podnikov a neziskových organizácií. Na výzvu je vyčlenených 4,5 milióna eur z prostriedkov Európskej únie, pričom žiadatelia môžu získať príspevok 50-tisíc až 200-tisíc eur.

Cieľom výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu.

Podporené budú projekty zamerané na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov, procesov či služieb na trh alebo na inovatívne využitie existujúcich výrobkov, procesov či služieb, pričom musí ísť o sociálnu inováciu, ktorá poskytne inovatívne riešenie spoločenských problémov týkajúcich sa vymedzených oblastí trvalo udržateľného rozvoja.

Termín uzávierky prvého kola výzvy je 29.11.2019.

OPKZP-PO1-SC111-2019-51
(Aktualizované dňa: 30.7.2019)

Výška príspevku

max: 15 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

Malý a stredný podnik
veľké podniky

Termíny

15.10.2019
15.01.2020
každé ďalšie 3 mesiace

Intenzita

MP Max. 80%
SP Max. 70%
VP Max. 60%

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, a to na výstavbu bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý hmotný majetok (stavby, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, pozemky). Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 15 mil. EUR. Maximálna výška príspevku je 15 mil. EUR. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 15.10.2019.

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/51-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-odpadov-vystavba-bioplynovych-stanic-vyuzivanych-na-kom/

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
(Aktualizované dňa: 21.12.2018)

Výška príspevku

min: 100 000 EUR
max: 3 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

Malý a stredný podnik
veľké podniky

Termíny

1. HK 29.03.2019
2. HK 28.06.2019

Intenzita

Max. 50%

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov.

Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 a ponúka slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a byť aktívnymi pri zavádzaní inteligentne riadených technológií a systémov vo svojich produkčných prevádzkach.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý majetok (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov, a to prostredníctvom realizácie viacerých (minimálne 3) prvkov inteligentných riešení špecifikovaných vo výzve. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky (veľký podnik musí do aktivít súvisiacich s prevádzkou projektu zapojiť MSP). Na výzvu je vyčlenených celkovo 35 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 100 tis. EUR, maximálna 3 mil. EUR. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 29.3.2019.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/

OPKZP-PO4-SC421-2018-46
(Aktualizované dňa: 21.12.2018)

Výška príspevku

min: 200 000 EUR
max: 2 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

Malý a stredný podnik
veľké podniky

Termíny

28.2.2019
30.4.2019
posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca

Intenzita

MSP max. 50%
Veľký P max. 45%

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov, existujúcich energetických zariadení, systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, zavádzanie systémov merania a riadenia, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý nehmotný majetok (softvér), dlhodobý hmotný majetok (stavby, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí). Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 50 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 200 tis. EUR, maximálna 2 mil. EUR. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 28.2.2019.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18
(Aktualizované dňa: 28.02.2019)

Výška príspevku

min: 50 000 EUR
max: 50 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP

Termíny

31.03.2019

Intenzita

max. 70%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ
Cieľom výzvy je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ. Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti. SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. SME Instrument kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:

 • Vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt.
 • Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.
Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.

Max. a min. výška príspevku je 50 tis. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 28.09.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.11.2018 a ďalšie v dvojmesačných intervaloch od uzavretia predchádzajúceho kola.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19
(Aktualizované dňa: 28.02.2019)

Výška príspevku

min: 50 000 EUR
max: 50 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP

Termíny

31.03.2019

Intenzita

max.70%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ
Cieľom výzvy je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ. Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti. SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. SME Instrument kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:

 • Vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt.
 • Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.
Podporené môžu byť projekty realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.

Max. a min. výška príspevku je 50 tis. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 28.09.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.11.2018 a ďalšie v dvojmesačných intervaloch od uzavretia predchádzajúceho kola.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

OPKZP-PO4-SC411-2018-41
(Aktualizované dňa: 04.06.2018)

Výška príspevku

min: 100 000 EUR
max: 2 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

31.8.2018 - 1. kolo
30.11.2018 - 2. kolo
každé 3 mesiace - 3. až n-té kolo

Intenzita

max. 60%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe SR.

Výzva je zameraná na výstavbu zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV. Oprávnenými žiadateľmi sú MSP a veľké podniky. Maximálna výška príspevku je 2 mil. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 31.08.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.11.2018 a ďalšie v trojmesačných intervaloch od uzavretia predchádzajúceho kola.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/41-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-aerotermalnej-hydrotermalnej-alebo-geotermalnej-energie-vyrobu-a-energeticke-vyuzivanie-skladkoveho-plynu-a-plynu-z-cistiarni-odpadovych-vod/

OPKZP-PO4-SC411-2017-36
(Aktualizované dňa: 28.05.2018)

Výška príspevku

min: 100 000 EUR
max: 3 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

31.03.2018 - 1. kolo
30.06.2018 - 2. kolo
každé 3 mesiace - 3. až n-té kolo

Intenzita

max. 60%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Výzva je zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív. Oprávnenými žiadateľmi sú aj subjekty zo súkromného sektora, ktoré vznikli skôr ako 1.1.2017. Minimálna výška príspevku je 100 tis. EUR a maximálna 3 mil. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 31.03.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.6.2018 a ďalšie v trojmesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/36-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-vyuzivajucich-biomasu-prostrednictvom-rekonstrukcie-a-modernizacie-existujucich-energetickych-zariadeni-na-baze-fosilnych-paliv-opkzp-po4-sc411-2017-36/

OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
(Aktualizované dňa: 28.02.2019)

Výška príspevku

min: 25 000 EUR
max: 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

Zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

Termíny

24.04.2019

Intenzita

100%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom: Rozvoj sektorových zručností

Táto výzva je určená pre organizácie štátnej správy, obce, VÚC, zamestnávateľov. Cieľom výzvy je podporiť profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností UoZ, rozvoj pracovných zručností UoZ, profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov a rozvoj pracovných zručností zamestnancov.

V rámci výzvy je možné získať intenzitu až 100%, Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 10 mil. EUR. Výzva vyhlásená od: 21.12.2017 do: 24.04.2019

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.1.13.1.201

OPKZP-PO4-SC421-2017-30
(Aktualizované dňa: 03.05.2019)

Výška príspevku

min: 20 000 EUR
max: 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP

Termíny

28.6.2019 - 9. hodnotiace kolo

Intenzita

max. 85%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov.

Výzva zameraná na zabezpečenie energetických auditov v MSP a implementáciu opatrení z nich. Oprávnené aktivity sú: A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP; B. Implementácia opatrení z energetických auditov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného – MSP s predmetom podnikania uvedenom v príslušnom registri najneskôr k 1.1.2015. Minimálna výška príspevku je 20 tis. EUR a maximálna 200 tis. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 14.12.2017. Deviate hodnotiace kolo bude uzatvorené 28.6.2019.

OPKZP-PO1-SC111-2016-15
(Aktualizované dňa: 28.02.2019)

Výška príspevku

max: 12 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

17.06.2019
15.10.2019

Intenzita

max. 55%

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnené aktivity sú napr. výstavba nových zariadení, nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného ale aj z verejného sektora. Maximálna intenzita pomoci môže dosiahnuť až 55 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Uzávierka druhého kola výzvy je 15.06.2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v štvormesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.

OPKZP-PO1-SC111-2016-16
(Aktualizované dňa: 28.02.2019)

Výška príspevku

max: 12 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

28.02.2019
01.07.2019
31.10.2019

Intenzita

max. 55%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nie nebezpečných odpadov.

Oprávnené aktivity:
A. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, t.j.: · Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;
B. Recyklácia nie nebezpečných odpadov , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie;
C. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo; · Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;
D. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek; · Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO.

Oprávnení žiadatelia sú subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Maximálna výška príspevku je 12,5 mil. EUR. Uzávierka prvého kola výzvy je 28.02.2017. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.6.2017 a ďalšie v štvormesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.

Plánované výzvy

Výzvy z Operačného programu OPVaI

(Aktualizované dňa: 07.11.2018)
 • Podpora výskumu, vývoja a inovácii – celková alokácia 15 miliónov EUR.
  - podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier
  - podnik priamy príjemca príspevku v oblastiach špecializácie RIS3 SK
  - podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v základných 4 oblastiach hospodárskej špecializácie RIS3 SK
 • Rast výskumno- vývojových kapacít v priemysle a službách – celková alokácia 260 miliónov EUR
  - podpora inteligentných inovácií v priemysle - podpora výskumných a vývojových aktivít v podnikoch alebo v zoskupeniach podnikov - podpora sieťovania podnikov - podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (MRR)

Výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje

(Aktualizované dňa: 07.11.2018)
 • Podpora CŽV a zvýšenie kvality CŽV – menej rozvinuté regióny – alokácia 7 mil. EUR

Výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia

(Aktualizované dňa: 07.11.2018)
 • Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - implementácia opatrení z energetických auditov v menej rozvinutých regiónoch, alokácia výzvy 50 mil. EUR.
 • Výzva na implementáciu opatrení z energetických auditov pre veľké podniky v mimobratislavských regiónoch, alokácia výzvy 50 mil. EUR.
 • Výzva na podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie - schéma štátnej pomoci, alokácia výzvy 10 mil. EUR.
 • Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20MW – alokácia 25 mil. EUR
 • Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie - schéma štátnej pomoci – alokácia 10 mil. EUR - Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Výzvy z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program

(Aktualizované dňa: 07.11.2018)
 • Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií – alokácia výzvy 31,2 mil. EUR.

KONTAKT

+421 905 421905

SÍDLO

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

PREVÁDZKA

nebotra consulting s.r.o.
Janka Kráľa 9
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'2.947" E19°08"20.046"