Programové obdobie
2021-2027

V programovom období 2021 – 2027 bude môcť Slovenská republika prostredníctvom oprávnených subjektov vyčerpať až 24,5 mld. EUR zo zdrojov Európskej únie. Podporované budú subjekty zo súkromného i verejného sektora.

V rámci súkromného sektora budú oprávnenými najmä mikro, malé a stredné podniky, vo vybraných výzvach aj veľké podniky. Tie budú môcť so spolufinancovaním EÚ realizovať:

 • nákup inovatívnych technológií, strojov, zariadení a softvéru v podnikoch
 • výskum, vývoj a implementáciu prelomových technológií a riešení pre priemysel a spoločnosť (mzdy, spotreba a služby vrátane softvéru a licencií, patentov a certifikácií pri realizovaní výskumno-vývojových aktivít v podnikoch alebo v spolupráci s výskumno-vývojovými inštitúciami)
 • podporu nízkouhlíkového hospodárstva, znižovanie energetickej náročnosti budov, nahrádzanie konvenčných energetických systémov za nové s využívaním OZE, udržateľné riadenie prírodných zdrojov
 • podporu obehového hospodárstva (eliminácia tvorby odpadov, nákup technológií na recykláciu)
 • podporu zamestnanosti, zvyšovanie zručností a rekvalifikáciu
 • obstaranie strojov, zariadení a digitalizáciu pre poľnohospodárske podniky
 • výstavbu, rekonštrukcie a vybavenia nemocníc
 • napĺňanie cieľov regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti (viď nižšie)


Podpora EÚ bude poskytovaná z nasledovných zdrojov:
 • Plánu obnovy a odolnosti 6,3 mld. EUR do roku 2026
 • Fondu spravodlivej transformácie 459 mil. EUR do roku 2029
 • Spoločná poľnohospodárska politika 4,9 mld. EUR do roku 2029
 • Fondov kohéznej politiky EÚ 12,85 mld. EUR do roku 2029 (Európske štrukturálne a investičné fondy - EŠIF, tzv. eurofondy)
Regionálny rozvoj a politika súdržnosti po roku 2020 sa zamerajú na päť investičných priorít:
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) budú podľa návrhu aktualizovaného RIS3 smerované do týchto oblastí:


Pokiaľ máte záujem o posúdenie možnosti financovania vášho investičného zámeru, vyplňte, prosím, on-line formulár na www.nebotra.com/zamer, prihláste sa na odber newslettera ohľadne možností financovania projektov a inováciách v podnikaní alebo nás kontaktujte.

Aktuálne vyhlásené výzvy pre súkromný sektor

OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01

Výška podpory

25 tis. – 200 tis.
25 tis. – 2 mil.

Oprávnení žiadatelia

Podnikatelia, profesijné organizácie a komory, mestá, obce, združenia

Termín uzávierky

20.07.2022
12.09.2022
17.10.2022

Intenzita pomoci

100 %
50-60 %

Cieľom výzvy je nadobúdanie nových zručností, zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, tzn. aj na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa trhu práce v dôsledku krízy v kontexte pandémie COVID-19 so zameraním na cielené vnútropodnikové / vnútrofiremné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 18,5 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 25 tis. EUR, maximálna 200 tis. EUR pri pomoci de minims, 2 mil. pri štátnej pomoci.

52/PRV/2021

Oprávnené výdavky

min: 10 tis. EUR
max: 400 tis. - 2 mil. EUR

Oprávnení žiadatelia

Podnikatelia (FO, PO) v poľnohospodárskej prvovýrobe

Termíny

30.06.2022

Intenzita

40 – 75 %

Cieľom výzvy je podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 110 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov.

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe môžu získať príspevok na investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality; výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy; investície do nových závlahových systémov; na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva a ďalšie.

OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Výška príspevku

max: 12 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

30.06.2022

Intenzita

max. 55%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nie nebezpečných odpadov.

Oprávnené aktivity:
A. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, t.j.: · Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;
B. Recyklácia nie nebezpečných odpadov , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie;
C. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo; · Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;
D. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek; · Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO.

Oprávnení žiadatelia sú subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Maximálna výška príspevku je 12,5 mil. EUR.

KONTAKT

+421 905 421 905

SÍDLO

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

PREVÁDZKA

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"