Súkromný sektor – mikro, malé a stredné podniky, ale v niektorých prípadoch taktiež aj veľké podniky sa budú môcť uchádzať o nenávratný finančný príspevok z oblastí:

Prehľad operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020:

P.č. Operačné programy Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky v EUR Schválenie EK
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 266 776 537 28.10.2014
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR 3 966 645 373 29.10.2014
3. Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517 09.12.2014
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110 28.10.2014
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR 1 754 490 415 18.12.2014
6. Efektívna verejná správa MV SR 278 449 284 27.11.2014
7. Technická pomoc ÚV SR 159 071 912 15.12.2014
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR 1 545 272 844 13.12.2014
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR 15 785 000 15.07.2015
SPOLU - 15 329 374 992 -

Harmonogram výziev

Aktuálny harmonogram výziev pre súkromný sektor v programovom období 2014 – 2020
 (Aktualizované dňa: 07.11.2018)

Aktuálne vyhlásené výzvy pre súkromný sektor

OP ĽZ DOP 2018/3.1.1-01
(Aktualizované dňa: 18.10.2018)

Výška príspevku

min: 20 000 EUR
max: 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

Termíny

07.01.2019
28.02.2019
15.04.2019

Intenzita

100%

VÝZVA ZAMERANÁ NA PODPORU PRACOVNÝCH MIEST

Cieľom zverejnenej výzvy je Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby. V rámci výzvy môžu byť podporení uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ – podnikateľský subjekt. Na výzvu je vyčlenených celkovo 15 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 20 tis. EUR, maximálna 200 tis. EUR. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 7.1.2019.

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20183.1.101

OPVAI-MH/DP/2018/2.2.2-20
(Aktualizované dňa: 10.10.2018)

Výška príspevku

min: 200 000 EUR
max: 1 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky
štátny sektor, sektor verejných výskumných inštitúcií, vysoké školy

Termíny

31.01.2019
29.03.2019
Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Intenzita

Malý P max. 80%
Stredný P max. 75%
Veľký P max. 65%
Org. ŠS max. 100%
Ostatné max. 90-95%

VÝZVA ZAMERANÁ NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA VO VŠETKÝCH DOMÉNACH RIS3 SK V BRATISLAVSKOM KRAJI

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácie/inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu žiadateľa/partnera/partnerov prostredníctvom realizácie jednak výskumno-vývojových aktivít, ako aj inovačných opatrení, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované výlučne na území Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum a experimentálny vývoj.
Na výzvu je vyčlenených celkovo 15 mil. EUR.

Min. výška príspevku je 200 tis. EUR a maximálna 1 mil. EUR. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je 31.01.2019

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
(Aktualizované dňa: 16.08.2018)

Výška príspevku

min: 3 000 000 EUR
max: 15 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky
Organizácie ŠS,VS
MVO,NO
Vysoké školy

Termíny

14.12. 2018

Intenzita

Malý P max. 70%
Stredný P max. 60%
Veľký P max. 50%
Org. ŠS max. 100%
Ostatné max. 90-95%

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE

Cieľom výzvy je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

Dôraz sa bude klásť, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska (počet výskumníkov, ktorí by tieto zariadenia využívali) je ich dobudovanie odôvodnené.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 63 mil. EUR.

Min. výška príspevku je 3 mil. EUR a maximálna 15 mil. EUR. Termín uzávierky predkladania projektových zámerov je 14.12. 2018.

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-04/

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05
(Aktualizované dňa: 16.08.2018)

Výška príspevku

min: 3 000 000 EUR
max: 20 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky
Organizácie ŠS,VS
MVO,NO
Vysoké školy

Termíny

14.12. 2018

Intenzita

Malý P max. 70%
Stredný P max. 60%
Veľký P max. 50%
Org. ŠS max. 100%
Ostatné max. 90-95%

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE

Cieľom výzvy je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

Dôraz sa bude klásť, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska (počet výskumníkov, ktorí by tieto zariadenia využívali) je ich dobudovanie odôvodnené.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 107,7 mil. EUR.

Min. výška príspevku je 3 mil. EUR a maximálna 20 mil. EUR. Termín uzávierky predkladania projektových zámerov je 14.12. 2018.

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-05/

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06
(Aktualizované dňa: 16.08.2018)

Výška príspevku

min: 3 000 000 EUR
max: 12 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky
Organizácie ŠS,VS
MVO,NO
Vysoké školy

Termíny

14.12. 2018

Intenzita

Malý P max. 70%
Stredný P max. 60%
Veľký P max. 50%
Org. ŠS max. 100%
Ostatné max. 90-95%

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Cieľom výzvy je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

Dôraz sa bude klásť, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska (počet výskumníkov, ktorí by tieto zariadenia využívali) je ich dobudovanie odôvodnené.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 36 mil. EUR.

Min. výška príspevku je 3 mil. EUR a maximálna 12 mil. EUR. Termín uzávierky predkladania projektových zámerov je 14.12. 2018.

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=a2f54611-cc1b-4372-954d-eb7c881db1b2

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07
(Aktualizované dňa: 16.08.2018)

Výška príspevku

min: 3 000 000 EUR
max: 12 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky
Organizácie ŠS,VS
MVO,NO
Vysoké školy

Termíny

14.12. 2018

Intenzita

Malý P max. 70%
Stredný P max. 60%
Veľký P max. 50%
Org. ŠS max. 100%
Ostatné max. 90-95%

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL

Cieľom výzvy je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

Dôraz sa bude klásť, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska (počet výskumníkov, ktorí by tieto zariadenia využívali) je ich dobudovanie odôvodnené.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 47,5 mil. EUR.

Min. výška príspevku je 3 mil. EUR a maximálna 12 mil. EUR. Termín uzávierky predkladania projektových zámerov je 14.12. 2018.

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e5bcc3f5-bc49-40e3-894e-a71eb5d77108

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08
(Aktualizované dňa: 16.08.2018)

Výška príspevku

min: 3 000 000 EUR
max: 12 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky
Organizácie ŠS,VS
MVO,NO
Vysoké školy

Termíny

14.12. 2018

Intenzita

Malý P max. 70%
Stredný P max. 60%
Veľký P max. 50%
Org. ŠS max. 100%
Ostatné max. 90-95%

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE

Cieľom výzvy je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

Dôraz sa bude klásť, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska (počet výskumníkov, ktorí by tieto zariadenia využívali) je ich dobudovanie odôvodnené.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 33,7 mil. EUR.

Min. výška príspevku je 3 mil. EUR a maximálna 12 mil. EUR. Termín uzávierky predkladania projektových zámerov je 14.12. 2018.

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=c70796ed-f91f-4334-a345-1c9289f2b574

OPVAI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
(Aktualizované dňa: 19.07.2018)

Výška príspevku

min: 2 000 000 EUR
max: 9 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

30.11.2018

Intenzita

max. 80%

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno- vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry. Na výzvu je vyčlenených celkovo 100 mil. EUR.

Min. výška príspevku je 2 mil. EUR a maximálna 9 mil. EUR. Termín uzávierky predkladania projektových zámerov je 30.11. 2018.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1772018_vyzva_opvai-mhdppz2018122-01/

OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18
(Aktualizované dňa: 26.06.2018)

Výška príspevku

min: 50 000 EUR
max: 50 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP

Termíny

28.09.2018

Intenzita

max. 70%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ
Cieľom výzvy je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ. Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti. SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. SME Instrument kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:

  • Vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt.
  • Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.
Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.

Max. a min. výška príspevku je 50 tis. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 28.09.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.11.2018 a ďalšie v dvojmesačných intervaloch od uzavretia predchádzajúceho kola.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/

OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19
(Aktualizované dňa: 26.06.2018)

Výška príspevku

min: 50 000 EUR
max: 50 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP

Termíny

28.9.2018

Intenzita

max.70%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ
Cieľom výzvy je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ. Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti. SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. SME Instrument kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:

  • Vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt.
  • Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.
Podporené môžu byť projekty realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.

Max. a min. výška príspevku je 50 tis. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 28.09.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.11.2018 a ďalšie v dvojmesačných intervaloch od uzavretia predchádzajúceho kola.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

OPKZP-PO4-SC411-2018-41
(Aktualizované dňa: 04.06.2018)

Výška príspevku

min: 100 000 EUR
max: 2 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

31.8.2018 - 1. kolo,
30.11.2018 - 2. kolo,
každé 3 mesiace - 3. až n-té kolo

Intenzita

max. 60%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe SR.

Výzva je zameraná na výstavbu zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV. Oprávnenými žiadateľmi sú MSP a veľké podniky. Maximálna výška príspevku je 2 mil. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 31.08.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.11.2018 a ďalšie v trojmesačných intervaloch od uzavretia predchádzajúceho kola.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/41-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-aerotermalnej-hydrotermalnej-alebo-geotermalnej-energie-vyrobu-a-energeticke-vyuzivanie-skladkoveho-plynu-a-plynu-z-cistiarni-odpadovych-vod/

32/PRV/2018 pre podopatrenie 16.4
(Aktualizované dňa: 23.07.2018)

Výška príspevku

min: 50 000 EUR
max: 2 250 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

15.10.2018

Intenzita

max. 75%

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 16-Spolupráca.

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na investície do hmotného majetku - časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve a časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby, na investície do poľnohospodárskych podnikov , na investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. V rámci výzvy je možné získať intenzitu až 75 %. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 49,84 mil. EUR.

Výzva vyhlásená 28.05.2018.Dátum uzavretia výzvy je stanovený na 15.10.2018.

http://www.apa.sk/32-prv-2018

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
(Aktualizované dňa: 30.05.2018)

Výška príspevku

min: 200 000 EUR
max: 1 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

29.6.2018 - 1. kolo,
31.08.2018 - 2. kolo,
každé 2 mesiace - 3. až n-té kolo

Intenzita

max. 80%

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Oprávnené aktivity sú Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch); a Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

V rámci výzvy je možné získať intenzitu až 75 %. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 24 mil. EUR. Výzva vyhlásená 18.4.2018. I. hodnotiace kolo : 29.6.2018, II. hodnotiace kolo do 31.08.2018, III. Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16
(Aktualizované dňa: 30.05.2018)

Výška príspevku

min: 200 000 EUR
max: 1 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

29.6.2018 - 1. kolo,
31.08.2018 - 2. kolo,
každé 2 mesiace - 3. až n-té kolo

Intenzita

max. 80%

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

Oprávnené aktivity sú Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch); a Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

V rámci výzvy je možné získať intenzitu až 75 %. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 12 mil. EUR. Výzva vyhlásená 18.4.2018. I. hodnotiace kolo : 29.6.2018, II. hodnotiace kolo do 31.08.2018, III. Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/18042018_vyzva_opvai-mhdp2018122-16/

OPKZP-PO4-SC411-2017-36
(Aktualizované dňa: 28.05.2018)

Výška príspevku

min: 100 000 EUR
max: 3 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

31.03.2018 - 1. kolo,
30.06.2018 - 2. kolo,
každé 3 mesiace - 3. až n-té kolo

Intenzita

max. 60%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Výzva je zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív. Oprávnenými žiadateľmi sú aj subjekty zo súkromného sektora, ktoré vznikli skôr ako 1.1.2017. Minimálna výška príspevku je 100 tis. EUR a maximálna 3 mil. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 31.03.2018. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.6.2018 a ďalšie v trojmesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/36-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-vyuzivajucich-biomasu-prostrednictvom-rekonstrukcie-a-modernizacie-existujucich-energetickych-zariadeni-na-baze-fosilnych-paliv-opkzp-po4-sc411-2017-36/

OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01
(Aktualizované dňa: 28.05.2018)

Výška príspevku

min: 25 000 EUR
max: 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

Zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

Termíny

23.03.2018 - 1.kolo,
13.06.2018 - 2. kolo,
13.09.2018 - 3. kolo

Intenzita

100%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom: Rozvoj sektorových zručností

Táto výzva je určená pre organizácie štátnej správy, obce, VÚC, zamestnávateľov. Cieľom výzvy je podporiť profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností UoZ, rozvoj pracovných zručností UoZ, profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov a rozvoj pracovných zručností zamestnancov.

V rámci výzvy je možné získať intenzitu až 100%, Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených 10 mil. EUR. Výzva vyhlásená od: 21.12.2017 do: 13.09.2018

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.1.13.1.201

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
(Aktualizované dňa: 18.07.2018)

Výška príspevku

min: 200 000 EUR
max: 3 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

16.04.2018 - 1. kolo,
29.06.2018 - 2. kolo,
31.10.2018 - 3. kolo

Intenzita

max. 80%

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Dopravné prostriedky pre 21. storočie, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. V rámci výzvy je možné získať intenzitu až 80 %. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 48 mil. EUR.

Výzva vyhlásená 15.12.2017. I. hodnotiace kolo : 16.4.2018, II. hodnotiace kolo do 29.06.2018, III. hodnotiace kolo : 31.10.2018.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-11/

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
(Aktualizované dňa: 18.07.2018)

Výška príspevku

min: 200 000 EUR
max: 4 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

16.04.2018 - 1. kolo,
29.06.2018 - 2. kolo,
31.10.2018 - 3. kolo

Intenzita

max. 80%

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Priemysel pre 21. storočie, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. V rámci výzvy je možné získať intenzitu až 80 %. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 82 mil. EUR.

Výzva vyhlásená 15.12.2017. I. hodnotiace kolo 16.4.2018, II. Hodnotiace kolo do 29.06.2018, III. hodnotiace kolo 31.10.2018.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
(Aktualizované dňa: 18.07.2018)

Výška príspevku

min: 200 000 EUR
max: 2 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

16.04.2018 - 1. kolo,
29.06.2018 - 2. kolo,
31.10.2018 - 3. kolo

Intenzita

max. 80%

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Zdravé potraviny a životné prostredie, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. . V rámci výzvy je možné získať intenzitu až 80 %. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 34 mil. EUR.

Výzva vyhlásená 15.12.2017. I hodnotiace kolo 16.4.2018, II. Hodnotiace kolo do 29.06.2018, III. hodnotiace kolo 31.10.2018.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-13/

OPKZP-PO4-SC421-2017-30
(Aktualizované dňa: 28.05.2018)

Výška príspevku

min: 20 000 EUR
max: 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP

Termíny

14.12.2017 - 1. kolo,
14.02.2018 - 2. kolo,
každé 2 mesiace - 3. až n-té kolo

Intenzita

max. 85%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov.

Výzva zameraná na zabezpečenie energetických auditov v MSP a implementáciu opatrení z nich. Oprávnené aktivity sú: A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP; B. Implementácia opatrení z energetických auditov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného – MSP s predmetom podnikania uvedenom v príslušnom registri najneskôr k 1.1.2015. Minimálna výška príspevku je 20 tis. EUR a maximálna 200 tis. EUR.

Uzávierka prvého kola výzvy je 14.12.2017. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 14.2.2018 a ďalšie v dvojmesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.

OPKZP-PO1-SC111-2016-15
(Aktualizované dňa: 28.05.2018)

Výška príspevku

max: 12 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

15.02.2017 - 1. kolo,
15.06.2017 - 2. kolo,
každé 4 mesiace - 3. až n-té kolo

Intenzita

max. 55%

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnené aktivity sú napr. výstavba nových zariadení, nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného ale aj z verejného sektora. Maximálna intenzita pomoci môže dosiahnuť až 55 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Uzávierka druhého kola výzvy je 15.06.2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v štvormesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.

OPKZP-PO1-SC111-2016-16
(Aktualizované dňa: 29.05.2018)

Výška príspevku

max: 12 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP,
veľké podniky

Termíny

28.02.2017 - 1. kolo,
30.06.2017 - 2. kolo,
každé 4 mesiace - 3. až n-té kolo

Intenzita

max. 55%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nie nebezpečných odpadov.

Oprávnené aktivity:
A. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, t.j.: · Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;
B. Recyklácia nie nebezpečných odpadov , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie;
C. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo; · Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;
D. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek; · Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO.

Oprávnení žiadatelia sú subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Maximálna výška príspevku je 12,5 mil. EUR. Uzávierka prvého kola výzvy je 28.02.2017. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30.6.2017 a ďalšie v štvormesačných intervaloch do vyčerpania alokácie.

Plánované výzvy

Výzvy z Operačného programu OPVaI

(Aktualizované dňa: 07.11.2018)

Výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje

(Aktualizované dňa: 07.11.2018)

Výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia

(Aktualizované dňa: 07.11.2018)

Výzvy z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program

(Aktualizované dňa: 07.11.2018)

KONTAKT

+421 905 421905

SÍDLO

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

PREVÁDZKA

nebotra consulting s.r.o.
Janka Kráľa 9
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'2.947" E19°08"20.046"