PROGRAMOVÉ OBDOBIE

2021-2027

V programovom období 2021 – 2027 bude môcť Slovenská republika prostredníctvom oprávnených subjektov vyčerpať až 24,5 mld. EUR zo zdrojov Európskej únie. Podporované budú subjekty zo súkromného i verejného sektora.

V rámci súkromného sektora budú oprávnenými najmä mikro, malé a stredné podniky, vo vybraných výzvach aj veľké podniky. Tie budú môcť so spolufinancovaním EÚ realizovať:

 • nákup inovatívnych technológií, strojov, zariadení a softvéru v podnikoch
 • výskum, vývoj a implementáciu prelomových technológií a riešení pre priemysel a spoločnosť (mzdy, spotreba a služby vrátane softvéru a licencií, patentov a certifikácií pri realizovaní výskumno-vývojových aktivít v podnikoch alebo v spolupráci s výskumno-vývojovými inštitúciami)
 • podporu nízkouhlíkového hospodárstva, znižovanie energetickej náročnosti budov, nahrádzanie konvenčných energetických systémov za nové s využívaním OZE, udržateľné riadenie prírodných zdrojov
 • podporu obehového hospodárstva (eliminácia tvorby odpadov, nákup technológií na recykláciu)
 • podporu zamestnanosti, zvyšovanie zručností a rekvalifikáciu
 • obstaranie strojov, zariadení a digitalizáciu pre poľnohospodárske podniky
 • výstavbu, rekonštrukcie a vybavenia nemocníc
 • napĺňanie cieľov regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti (viď nižšie)


Podpora EÚ bude poskytovaná z nasledovných zdrojov:
 • Plánu obnovy a odolnosti 6,3 mld. EUR do roku 2026
 • Fondu spravodlivej transformácie 459 mil. EUR do roku 2029
 • Spoločná poľnohospodárska politika 4,9 mld. EUR do roku 2029
 • Fondov kohéznej politiky EÚ 12,85 mld. EUR do roku 2029 (Európske štrukturálne a investičné fondy - EŠIF, tzv. eurofondy)
Regionálny rozvoj a politika súdržnosti po roku 2020 sa zamerajú na päť investičných priorít:
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) budú podľa návrhu aktualizovaného RIS3 smerované do týchto oblastí:


Pokiaľ máte záujem o posúdenie možnosti financovania vášho investičného zámeru, vyplňte, prosím, on-line formulár na www.nebotra.com/zamer, prihláste sa na odber newslettra ohľadne možností financovania projektov a inováciách v podnikaní (newsletter) alebo nás kontaktujte (kontakty).

Aktuálne vyhlásené výzvy pre súkromný sektor

OPII-VA/DP/2021/9.3-01
(Aktualizované dňa: 20.12.2021)

Oprávnené výdavky

min: 500 tis. EUR
max: 1,5 mil. EUR

Oprávnení žiadatelia

Nepodnikateľské výskumné organizácie Oprávnení partneri: podnikatelia vykonávajúci výskum a vývoj *

Termíny

1. HK 5. 2. 2022
(ďalšie kolá každé 4 týždne)

Intenzita

25 – 100 % **

Cieľom výzvy je podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov. Podporené budú aktivity, ktoré prispejú k návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnu zahraničných špičkových vedcov, resp. odborníkov, z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 25 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 500 tis. EUR, maximálna 1,5 mil. EUR.* voliteľná možnosť jedného alebo dvoch partnerov
** podľa typu subjektu a realizovanej aktivity

4.1/PRV/2021
(Aktualizované dňa: 01.06.2021)

Oprávnené výdavky

min: 10 tis. EUR
max: 400 tis. - 2 mil. EUR

Oprávnení žiadatelia

Podnikatelia (FO, PO) v poľnohospodárskej prvovýrobe

Termíny

bude doplnený

Intenzita

40 – 75 %

Cieľom výzvy je podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 159 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov.

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe môžu získať príspevok na investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality; výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy; investície do nových závlahových systémov; na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva a ďalšie.

51/PRV/2021
(Aktualizované dňa: 20.12.2021)

Oprávnené výdavky

min: 10 tis. EUR
max: 400 tis. - 2 mil. EUR

Oprávnení žiadatelia

Podnikatelia (FO, PO)

Termíny

31.03.2022

Intenzita

25 – 75 %

Cieľom výzvy je podpora investícií na spracovanie a uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. Podpora sa týka mäsopriemyslu, mliekarenského priemyslu, mlynského, pekárenského, cukrovinkárskeho priemyslu, konzervárenského priemyslu, pivovarníctva, inej rastlinnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 170 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku.

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania vlastnej výroby môžu získať príspevok na investície výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním a uvádzaním na trh poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ako aj na súvisiace stroje a zariadenia spracovateľských a výrobných kapacít, na vybudovanie vlastných podnikových predajní, nákup špeciálnych vozidiel a iné.

OPKZP-PO4-SC421-2018-46
(Aktualizované dňa: 22.03.2021)

Výška príspevku

min: 200 000 EUR
max: 2 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

Malý a stredný podnik
veľké podniky

Termíny

posledný pracovný deň párneho mesiaca

Intenzita

MSP max. 50%
Veľký P max. 45%

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov, existujúcich energetických zariadení, systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, zavádzanie systémov merania a riadenia, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý nehmotný majetok (softvér), dlhodobý hmotný majetok (stavby, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí). Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 50 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 200 tis. EUR, maximálna 2 mil. EUR.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/

OPKZP-PO1-SC111-2016-15
(Aktualizované dňa: 01.02.2021)

Výška príspevku

max: 12 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

15.06.2021
15.10.2021

Intenzita

max. 55%

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnené aktivity sú napr. výstavba nových zariadení, nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu nebezpečných odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného ale aj z verejného sektora. Maximálna intenzita pomoci môže dosiahnuť až 55 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

OPKZP-PO1-SC111-2016-16
(Aktualizované dňa: 22.03.2021)

Výška príspevku

max: 12 500 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP
veľké podniky

Termíny

30.06.2021
02.11.2021

Intenzita

max. 55%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nie nebezpečných odpadov.

Oprávnené aktivity:
A. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, t.j.: · Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;
B. Recyklácia nie nebezpečných odpadov , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov; · Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie;
C. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá , t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo; · Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;
D. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.: · Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek; · Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO.

Oprávnení žiadatelia sú subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických alebo právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Maximálna výška príspevku je 12,5 mil. EUR.

KONTAKT

+421 905 421 905

SÍDLO

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

PREVÁDZKA

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"