Právne upozornenie

Informácie na tejto internetovej stránke sa poskytujú na "AS IS" základe len pre informačné účely. Uvedené informácie môžu byť bez upozornenia zmenené alebo aktualizované. Spoločnosť nebotra neposkytuje záruku, zvláštnu alebo rozumejúcu sa samo sebou a nepreberá zodpovednosť v súvislosti s využitím tejto webovej stránky. Spoločnosť nebotra nie je zodpovedná za žiadne priame, nepriame, vedľajšie, následné alebo trestné poškodenia, ktoré vzniknú z prístupu k používaniu tejto webovej stránky, vrátane, ale neobmedziac sa na ľubovoľné víry, ktoré môžu nakaziť počítačové zariadenie.

Ochranná známka a autorské právo

Názov nebotra, jeho tvar a farba sú chránené autorským právom v zmysle zák. č. 618/2003 Z.z. Autorského zákona. Všetky práva k označeniam slúžiacim na identifikáciu spoločnosti a k logám [ďalej len označenia], ktoré sú zobrazené na stránke sú vlastníctvom spoločnosti nebotra. Rovnako je autorským právom a inými právami na ochranu duševného vlastníctva chránený obsah stránky - fotografie, texty, programové komponenty a dokumenty, ktoré nesmú byť či už v celku alebo z časti reprodukované ani nijak inak použité bez výslovného a písomného súhlasu spoločnosti nebotra.

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám