Programové obdobie
2021-2027

V programovom období 2021 – 2027 bude môcť Slovenská republika prostredníctvom oprávnených subjektov vyčerpať až 24,5 mld. EUR zo zdrojov Európskej únie. Podporované budú subjekty zo súkromného i verejného sektora.

Na čo môžete čerpať eurofondy a iné dotácie?

  • nákup inovatívnych technológií, strojov, zariadení a softvéru v podnikoch
  • výskum, vývoj a implementáciu prelomových technológií a riešení pre priemysel a spoločnosť (mzdy, spotreba a služby vrátane softvéru a licencií, patentov a certifikácií pri realizovaní výskumno-vývojových aktivít v podnikoch alebo v spolupráci s výskumno-vývojovými inštitúciami)
  • znižovanie energetickej náročnosti budov, nahrádzanie konvenčných energetických systémov za nové s využívaním OZE (obnoviteľných zdrojov energie, napr. fotovoltika), podporu nízkouhlíkového hospodárstva
  • podporu obehového hospodárstva (eliminácia tvorby odpadov, nákup technológií na recykláciu)
  • obstaranie strojov, zariadení a digitalizáciu pre poľnohospodárske podniky
  • podporu zamestnanosti, zvyšovanie zručností a rekvalifikáciu
Pozývame Vás na dobrú kávu, porozprávame sa o Vašom zámere. Aby sme Vám dali čo najpresnejšie informácie, vyplňte, prosím, vopred tento formulár zámeru.


Aké zdroje sú vám k dispozícii?

V nasledujúcich 8 rokoch budú môcť oprávnené subjekty na Slovensku vyčerpať až 24,5 miliardy eur. Podpora EÚ bude poskytovaná z nasledovných zdrojov:
  • Plánu obnovy a odolnosti 6,3 mld. EUR do roku 2026
  • Fondu spravodlivej transformácie 459 mil. EUR do roku 2029
  • Spoločná poľnohospodárska politika 4,9 mld. EUR do roku 2029
  • Fondov kohéznej politiky EÚ 12,85 mld. EUR do roku 2029 (Európske štrukturálne a investičné fondy - EŠIF, tzv. eurofondy)
Regionálny rozvoj a politika súdržnosti po roku 2020 sa zamerajú na päť investičných priorít:
Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) budú podľa návrhu aktualizovaného RIS3 smerované do týchto oblastí:


Prihláste sa na odber newslettera pre získavanie aktuálnych informácií ku možnostiam financovania projektov a inováciách v podnikaní.

Aktuálne vyhlásené výzvy pre súkromný sektor

Modernizácia existujúcich bioplynových staníc

Výška podpory

1 – 1,5 mil.

Oprávnení žiadatelia

podnikatelia, subjekty vlastniace a prevádzkujúce bioplynovú stanicu na výrobu elektriny

Termín uzávierky

31.10.2022

Intenzita pomoci

60 % (45 % v BA SK)

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice). Podporené môžu byť bioplynové stanice, ktoré vyrobili elektrinu za rok 2021 zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodinám výroby elektriny alebo za prvý polrok 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodinám výroby elektriny.

Na výzvu je z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenených celkovo 20 mil. EUR.

Číslo výzvy: 01I02-26-V02

Školenia pre zamestnancov

Výška podpory

25 tis. – 200 tis.
25 tis. – 2 mil.

Oprávnení žiadatelia

Podnikatelia, profesijné organizácie a komory, mestá, obce, združenia

Termín uzávierky

20.07.2022
12.09.2022
17.10.2022

Intenzita pomoci

100 %
50-60 %

Cieľom výzvy je nadobúdanie nových zručností, zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, tzn. aj na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa trhu práce v dôsledku krízy v kontexte pandémie COVID-19 so zameraním na cielené vnútropodnikové / vnútrofiremné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 18,5 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 25 tis. EUR, maximálna 200 tis. EUR pri pomoci de minims, 2 mil. pri štátnej pomoci.

Číslo výzvy: OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám