Eurofondy
Programové obdobie
2021-2027

Do roku 2030 budú môcť oprávnené subjekty na Slovensku vyčerpať až 24,77 miliardy eur.

Vyplniť zámer

Na čo môžete čerpať eurofondy a iné dotácie?

 • nákup inovatívnych technológií, strojov, zariadení a softvéru v podnikoch
 • výskum, vývoj a implementáciu prelomových technológií a riešení pre priemysel a spoločnosť (mzdy, spotreba a služby vrátane softvéru a licencií, patentov a certifikácií pri realizovaní výskumno-vývojových aktivít v podnikoch alebo v spolupráci s výskumno-vývojovými inštitúciami)
 • znižovanie energetickej náročnosti budov, nahrádzanie konvenčných energetických systémov za nové s využívaním OZE (obnoviteľných zdrojov energie, napr. fotovoltika), podporu nízkouhlíkového hospodárstva
 • podporu obehového hospodárstva (eliminácia tvorby odpadov, nákup technológií na recykláciu)
 • obstaranie strojov, zariadení a digitalizáciu pre poľnohospodárske podniky
 • podporu zamestnanosti, zvyšovanie zručností a rekvalifikáciu


Ako Vám vieme pomôcť pri získaní eurofondov:

 • nájdeme zdroj financovania pre Váš zámer,
 • pripravíme a zrealizujeme projekt na kľúč,
 • sledujeme za Vás zodpovednosti a termíny,
 • odbremeníme Vás od administratívnej záťaže,
 • zabezpečíme verejné obstarávanie,
 • predchádzame problémom a stojíme pri Vás aj pri kontrolách.

Nezáväzné posúdenie vášho projektu

Pozývame Vás na dobrú kávu, porozprávame sa o Vašom zámere. Aby sme Vám dali čo najpresnejšie informácie, vyplňte, prosím, vopred tento formulár zámeru.

Vyplniť zámer

Aké zdroje sú vám k dispozícii?

V nasledujúcich 8 rokoch budú môcť oprávnené subjekty na Slovensku vyčerpať až 24,77 miliardy eur. Podpora EÚ bude poskytovaná z nasledovných zdrojov:

Plán obnovy a odolnosti 6,84 mld. EUR do roku 2026
Fond spravodlivej transformácie 459 mil. EUR do roku 2029
Spoločná poľnohospodárska politika 4,9 mld. EUR do roku 2029
Fondy kohéznej politikyEÚ 12,85 mld. EUR do roku 2029 (Európske štrukturálne a investičné fondy - EŠIF, tzv. eurofondy)

Regionálny rozvoj a politika súdržnosti po roku 2020 sa zamerajú na päť investičných priorít:Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) budú podľa návrhu aktualizovaného RIS3 smerované do týchto oblastí:

Aktuálne vyhlásené výzvy pre súkromný sektor

Podpora výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v podnikoch

Výška podpory

max. 6 mil.

Oprávnení žiadatelia

Podnikatelia, FO, PO

Termín uzávierky

1.HK 31. 1. 2023
2.HK 28. 2. 2023
Dátum uzavretia: 14.04.2023

Intenzita pomoci

60 - 80%

Zdroj financovania

Na výzvu je vyčlenených 10 mil. EUR

Cieľom výzvy je podporiť výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - fotovoltické zariadenia / fotovoltické elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy alebo bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

Číslo výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Výška podpory

min. 100 tis. eur

Oprávnení žiadatelia

PO, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk

Termín uzávierky

každé 3 mesiace do 30.6.2024

Intenzita pomoci

100%

Cieľom výzvy bude rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov má byť priemerná úspora primárnej energie vo výške 30%. Žiadateľom/prijímateľom musí byť subjekt poskytujúci sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk.

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám