Programové obdobie
2021-2027

V nasledujúcich 8 rokoch budú môcť oprávnené subjekty na Slovensku vyčerpať až 24,5 miliardy eur.

Na čo môžete čerpať eurofondy a iné dotácie?

 • nákup inovatívnych technológií, strojov, zariadení a softvéru v podnikoch
 • výskum, vývoj a implementáciu prelomových technológií a riešení pre priemysel a spoločnosť (mzdy, spotreba a služby vrátane softvéru a licencií, patentov a certifikácií pri realizovaní výskumno-vývojových aktivít v podnikoch alebo v spolupráci s výskumno-vývojovými inštitúciami)
 • znižovanie energetickej náročnosti budov, nahrádzanie konvenčných energetických systémov za nové s využívaním OZE (obnoviteľných zdrojov energie, napr. fotovoltika), podporu nízkouhlíkového hospodárstva
 • podporu obehového hospodárstva (eliminácia tvorby odpadov, nákup technológií na recykláciu)
 • obstaranie strojov, zariadení a digitalizáciu pre poľnohospodárske podniky
 • podporu zamestnanosti, zvyšovanie zručností a rekvalifikáciu


Ako Vám vieme pomôcť pri získaní eurofondov:

 • nájdeme zdroj financovania pre Váš zámer,
 • pripravíme a zrealizujeme projekt na kľúč,
 • sledujeme za Vás zodpovednosti a termíny,
 • odbremeníme Vás od administratívnej záťaže,
 • zabezpečíme verejné obstarávanie,
 • predchádzame problémom a stojíme pri Vás aj pri kontrolách.

Nezáväzné posúdenie vášho projektu

Pozývame Vás na dobrú kávu, porozprávame sa o Vašom zámere. Aby sme Vám dali čo najpresnejšie informácie, vyplňte, prosím, vopred tento formulár zámeru.

Vyplniť zámer

Aké zdroje sú vám k dispozícii?

V nasledujúcich 8 rokoch budú môcť oprávnené subjekty na Slovensku vyčerpať až 24,5 miliardy eur. Podpora EÚ bude poskytovaná z nasledovných zdrojov:

Plánu obnovy a odolnosti 6,3 mld. EUR do roku 2026
Fondu spravodlivej transformácie 459 mil. EUR do roku 2029
Spoločná poľnohospodárska politika 4,9 mld. EUR do roku 2029
Fondov kohéznej politikyEÚ 12,85 mld. EUR do roku 2029 (Európske štrukturálne a investičné fondy - EŠIF, tzv. eurofondy)

Regionálny rozvoj a politika súdržnosti po roku 2020 sa zamerajú na päť investičných priorít:Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) budú podľa návrhu aktualizovaného RIS3 smerované do týchto oblastí:

Aktuálne vyhlásené výzvy pre súkromný sektor

Modernizácia existujúcich bioplynových staníc

Výška podpory

1 – 1,5 mil.

Oprávnení žiadatelia

podnikatelia, subjekty vlastniace a prevádzkujúce bioplynovú stanicu na výrobu elektriny

Termín uzávierky

31.10.2022

Intenzita pomoci

60 % (45 % v BA SK)

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice). Podporené môžu byť bioplynové stanice, ktoré vyrobili elektrinu za rok 2021 zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodinám výroby elektriny alebo za prvý polrok 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodinám výroby elektriny.

Na výzvu je z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenených celkovo 20 mil. EUR.

Číslo výzvy: 01I02-26-V02

Školenia pre zamestnancov

Výška podpory

25 tis. – 200 tis.
25 tis. – 2 mil.

Oprávnení žiadatelia

Podnikatelia, profesijné organizácie a komory, mestá, obce, združenia

Termín uzávierky

20.07.2022
12.09.2022
17.10.2022

Intenzita pomoci

100 %
50-60 %

Cieľom výzvy je nadobúdanie nových zručností, zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, tzn. aj na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa trhu práce v dôsledku krízy v kontexte pandémie COVID-19 so zameraním na cielené vnútropodnikové / vnútrofiremné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na výzvu je vyčlenených celkovo 18,5 mil. EUR. Minimálna výška príspevku je 25 tis. EUR, maximálna 200 tis. EUR pri pomoci de minims, 2 mil. pri štátnej pomoci.

Číslo výzvy: OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám