Opatrenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

Autor:Mária Kukulová  • 23.04.2021  • Doba čítania 16 min

Núdzový stav na Slovensku je momentálne predĺžený do 28.4.2021. Mimoriadna situácia na území SR trvá nepretržite od 11. marca 2020 a bola vyhlásená uznesením vlády SR č.  111.

Od februára 2021 v rámci Prvej pomoci ++ sa zvyšuje pomoc pre zamestnávateľov v jednotlivých opatreniach preplatením nákladov na zamestnancov a to až vo výške 100 % celkovej ceny práce (opatrenie 1, 3A)  a takisto sa zvyšuje paušálny príspevok pre SZČO a paušálny príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. Potrebné však bude dodržať maximálne limity pomoci.

Celková výška pomoci, ktorá je poskytnutá prijímateľovi pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca, nemôže presiahnuť 1,8 milióna eur. Celková výška pomoci ktorá je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v odvetví rybolovu a akvakultúry nesmie presiahnuť sumu 270 000,00 eur. Celková výška pomoci, ktoré je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v poľnohospodárskej prvovýrobe nesmie presiahnuť sumu 225 000,00 eur. Uvedené platí pre poskytnuté príspevky na mzdové náklady zamestnávateľa vo výške 100% mzdových nákladov zamestnávateľa. Prijímateľ pomoci je po dosiahnutí stropu pomoci v rámci oddielu 3.1. Dočasného rámca, povinný prejsť na pomoc podľa oddielu 3.10 Dočasného rámca, kde mesačná mzdová dotácia nesmie presiahnuť 80 % mzdových nákladov zamestnávateľa. Predchádzajúce príspevky poskytnuté v rámci projektu Prvá pomoc, Prvá pomoc+ sa nezapočítavajú (nekumuluje sa pomoc poskytnutá v rámci oddielu 3.10 Dočasného rámca, kde mesačná mzdová dotácia je vo výške 80 % mzdových nákladov zamestnávateľa). Ak je žiadateľ SZČO, ktorá je zamestnávateľom, je povinná do výkazu pre priznanie príspevku uviesť aj súčet vyplatených príspevkov v rámci opatrenia č. 2, resp. 4A za mesiace marec až september 2020.

Nakoľko nástrojov pomoci je viacero, pre ich prehľadnosť sme ich rozdelili do samostatných kapitol.

 Obsah článku

1.   Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO
       1.1   Podmienky poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 1
       1.2   Podmienky poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 2
       1.3   Podmienky poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 3
       1.4   Podmienky poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 4

2.   Ako zamestnávateľ resp. SZČO určí pokles tržieb

3.   Podmienky, ktoré žiadateľ o príspevok musí splniť

4.   Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s COVID-19
       4.1   Pandemické ošetrovné (OČR)

5.   Ďalšie opatrenia
       5.1   Odklad platby odvodov za zamestnávateľa
       5.2   Odklad preddavkov dane z príjmu
       5.3   Posun lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov
       5.4   Možnosť podnikateľov nárokovať si na doteraz neuplatnené straty
       5.5   Zmeny v Zákonníku práce
       5.6   Kurzarbeit
       5.7   SOS dotácia
       5.8 Nástroj SURE
       5.9   Covid príplatok
       5.10 Pomoc cestovnému ruchu
       5.11 Dotácia na nájomné

6.   Bankové záruky, odklad splátok
       6.1   Antikorona záruka
       6.2   Bezodplatný odklad splátok

 

1.  Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO

Nárok na príspevok majú skupiny zamestnávateľov a SZČO podľa nasledovných opatrení:

 

1.1  Podmienky poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 1

O príspevok na náhradu mzdy podľa opatrenia č. 1 môže požiadať zamestnávateľ, vrátane SZČO – zamestnávateľa, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len  „ÚVZ SR“) alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu.

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 1 považuje:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2021.

Zamestnávateľ môže požiadať o príspevok na tých zamestnancov, ktorým nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Zamestnávateľom bude vyplatená náhrada časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa a to vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1100,- Eur. Oprávnený výdavok od februára 2021 v rámci Prvej pomoci ++ je 100 % celkovej ceny práce.

Neoprávneným žiadateľom je  spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov.

Zamestnávateľ podľa opatrenia 1 môže žiadať príspevok iba na takých zamestnancov, ktorí sú u neho zamestnaní v riadnom pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej lehote. Zamestnancovi, na ktorého si zamestnávateľ uplatní príspevok, nesmie dať zamestnávateľ výpoveď (ani ukončiť pracovný pomer dohodou) z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce a to v čase, kedy na neho poberá príspevok plus ďalší jeden mesiac nasledujúci po poslednom mesiaci, za ktorý si uplatní nárok na príspevok na zamestnanca. Príspevok nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku.

Zamestnávateľ môže ukončiť pracovný  pomer so zamestnancom z iných dôvodov uvedených v zákonníku práce, dohodou so zamestnancom z iných dôvodov, výpoveďou zo strany zamestnanca, skončením v skúšobnej dobe, okamžitou výpoveďou (napr. za hrubé porušenie pracovnej disciplíny).

 

Nárok na príspevok v rámci opatrenia 1 nemá:

 • zamestnávateľ na takých zamestnancov, ktorí sú u neho zamestnaní na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • konateľ spoločnosti, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu,
 • spoločník, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy,
 • spolupracujúce osoby (manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu),
 • osoby pracujúce na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka,
 • osoby pracujúce na dobrovoľníckom základe,

Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť počet svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý. Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

 

Žiadateľ o príspevok v rámci opatrenia č. 1 musí prostredníctvom čestného vyhlásenia prehlásiť a neskôr aj preukázať, že:

 • vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce,
 • nežiada príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia,
 • nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • nežiada príspevok na zamestnancov s dňom nástupu do práce od 02.02.2021,
 • dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásený núdzový stav, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:
  1. má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
  4. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
  5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
  6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
  7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021,
 • nebol podnikom v ťažkostiach k 31.12.2019, ak si žiada o príspevok vo výške 100 % nákladov na CCP.

 

Oprávnený je aj žiadateľ, ktorý má v § 70 ods. 7 písm. a) a b) schválený odklad alebo v bodoch a), b) a d) splátkový kalendár:

 1. podmienka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
 2. podmienka podľa odseku 7 písm. b) sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
 3. podmienka podľa odseku 7 písm. d) sa považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa do 31.12.2021 považuje za splnenú.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

 

Oprávnené výdavky:

Oprávnený výdavok v rámci Prvej pomoci ++ je od februára 2021 vo výške 100 % celkovej ceny práce, najviac  vo výške 1 100,00 Eur, ak zamestnávateľ neprekročil limity stropu pomoci a nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach. Uvedené limity pomoci sa načítavajú v rámci tohto projektu s účinnosťou od 1.2.2021. Sleduje sa kumulatívny súčet finančných príspevkov vo výške 100 % CCP vyplatených v rámci opatrení č. 1, 3A a 3B za február 2021 a nasledujúce mesiace a inej doteraz poskytnutej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca (v rámci iných schém pomoci od iných poskytovateľov pomoci – pozri Manuál pre vypĺňanie výkazu pre priznanie príspevku).

Ak zamestnávateľ dosiahol limit stropu pomoci v rámci oddielu 3.1 Dočasného rámca alebo bol podnikom v ťažkostiach k 31.12.2019, môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % CCP podľa oddielu 3.10 Dočasného rámca nasledovne: Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), vo výške 80 % jeho CCP, najviac vo výške 1 100,00 eur. V prípade, ak zamestnávateľ dosiahol limit stropu pomoci pri vypĺňaní, môže na ďalších zamestnancov v rámci rovnakého mesiaca podať nový výkaz podľa oddielu 3.10 Dočasného rámca (80 % CCP).

 

 

1.2  Podmienky poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 2

Toto opatrenie je určené tým SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby.

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ SR (alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu), alebo SZČO, ktorej poklesli tržby.

Aby SZČO bola oprávnená, musí:

 1. byť nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30.06.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 resp. od 01.02.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni.

V prípade, ak si dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO začne platiť neskôr, nárok na príspevok jej vzniká za kalendárny mesiac, za ktorý bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená (minimálne polovicu kalendárneho mesiaca) a za nasledujúce mesiace, počas ktorých jej poistenie nepretržite trvá,  alebo

 1. čerpá tzv. odvodové prázdniny, ide o SZČO so začiatkom podnikania alebo vykonávania/prevádzkovania inej SZČ v roku 2019 až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.02.2021alebo so začiatkom podnikania alebo vykonávania/prevádzkovania inej SZČ v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021.

V rámci tohto projektu, tzv. odvodové prázdniny  môže čerpať taká SZČO, ktorá začala podnikanie alebo vykonávanie/prevádzkovanie inej SZČ v roku 2019, resp. 2020 a ktorej nebolo možné posúdiť vznik povinného sociálneho poistenia (§ 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z.n.p.) z dôvodu, že za kalendárny rok, rozhodujúci na vznik tohto poistenia, nedosahovala žiadny príjem z podnikania alebo inej SZČ.

Príspevok sa neposkytuje takým SZČO, ktoré majú zrušenú alebo pozastavenú činnosť. O príspevok sa môže uchádzať SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.

Za oprávnený výdavok za január 2021 sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb, a to nasledovne najviac vo výške:

 • 270 eurpri poklese tržieb o 20 – 39,99 %
 • 450 eurpri poklese tržieb o 40 – 59,99 %
 • 630 eurpri poklese tržieb o 60 – 79,99 %
 • 810 eurpri poklese tržieb o 80% a viac.

 

Za oprávnený výdavok za február a nasledujúce mesiace 2021 v rámci Prvej pomoci ++ sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb, a to nasledovne najviac vo výške:

 • 330 eurpri poklese tržieb o 20 – 29,99 %
 • 420 eur pri poklese tržieb od 30 – 39,99 %
 • 510 eurpri poklese tržieb od 40 – 49,99 %
 • 600 eur pri poklese tržieb od 50 – 59,99 %
 • 690 eurpri poklese tržieb od 60 – 69,99 %
 • 780 eur pri poklese tržieb od 70 – 79,99 %
 • 870 eurpri poklese tržieb o 80% a viac.

 

V prípade, ak má žiadateľ zároveň uzatvorený pracovný pomer, od výšky príspevku zodpovedajúcemu príslušnému poklesu tržieb sa odpočíta suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada.

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku podľa Opatrenia 2  považuje fyzická osoba, ktorá:

 • prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu), z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZP),
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb.o súkromnom podnikaní občanov.

Požiadať o príspevok môže len taká SZČO, ktorá v zmysle §70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

 1. má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 3. neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 4. nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky,
 5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,

 

Súčasne musí žiadateľ SZČO prehlásiť, že:

 • nie je voči nej nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021,
 • v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mu poklesli tržby,
 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 30.06.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 resp. od 01.02.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená (min. polovicu kalendárneho mesiaca) a za nasledujúce kalendárne mesiace, počas ktorých jej poistenie nepretržite trvá, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania v roku 2019 až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.02.2021 alebo so začiatkom podnikania v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021,
 • nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

 

Oprávnený je aj žiadateľ, ktorý má v § 70 ods. 7 písm. a) a b) schválený odklad alebo v bodoch a), b) a d) splátkový kalendár:

 • podmienka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
 • podmienka podľa odseku 7 písm. b) sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • podmienka podľa odseku 7 písm. d) sa považuje za splnenú , ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatených finančných záväzkov.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

  


 1.3  Podmienky poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 3

Oprávneným žiadateľom v rámci tohto opatrenia je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti alebo poklesu tržieb.

Žiadateľ môže požiadať o náhradu mzdy resp. o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na tých zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere.

Oprávnené výdavky:

 • 3A) Podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca: Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), vo výške 100 % jeho celkovej ceny práce (CCP), najviac vo výške 1 100,00 eur, ak zamestnávateľ neprekročil limity stropu pomoci a nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.
 • Podľa oddielu 3.10 Dočasného rámca: Ak zamestnávateľ dosiahol limit stropu pomoci v rámci oddielu 3.1 Dočasného rámca alebo bol podnikom v ťažkostiach k 31.12.2019, môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % CCP podľa oddielu 3.10 Dočasného rámca nasledovne: Za oprávnený výdavok sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 alebo § 250b Zákonníka práce), vo výške 80 % jeho CCP, najviac vo výške 1 100,00 eur. V prípade, ak zamestnávateľ dosiahol limit stropu pomoci pri vypĺňaní výkazu podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca v rámci daného mesiaca, môže na ďalších zamestnancov v rámci rovnakého mesiaca podať nový výkaz podľa oddielu 3.10 Dočasného rámca (80 % CCP). Príspevok podľa opatrenia 3A nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku.
 • 3B) Podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca: Za oprávnený výdavok sa považuje paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca vo výške 100 % jeho CCP, ak zamestnávateľ neprekročil limity stropu pomoci a nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.
 • Podľa oddielu 3.10 Dočasného rámca: Ak zamestnávateľ dosiahol limit stropu pomoci v rámci oddielu 3.1 Dočasného rámca alebo bol podnikom v ťažkostiach k 31.12.2019, môže pokračovať v poberaní príspevku vo výške 80 % CCP podľa oddielu 3.10 Dočasného rámca nasledovne: Za oprávnený výdavok sa považuje paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov každého zamestnanca, vo výške 80 % jeho CCP, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa. V prípade, ak zamestnávateľ dosiahol limit stropu pomoci pri vypĺňaní výkazu podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca v rámci daného mesiaca, môže na ďalších zamestnancov v rámci rovnakého mesiaca podať nový výkaz podľa oddielu 3.10 Dočasného rámca (80 % CCP).

 

Od februára 2021 v rámci Prvej pomoci ++ sú sadzby nasledovné:

 • 330 eurpri poklese tržieb o 20 – 29,99 %
 • 420 eur pri poklese tržieb od 30 – 39,99 %
 • 510 eurpri poklese tržieb od 40 – 49,99 %
 • 600 eur pri poklese tržieb od 50 – 59,99 %
 • 690 eurpri poklese tržieb od 60 – 69,99 %
 • 780 eur pri poklese tržieb od 70 – 79,99 %
 • 870 eurpri poklese tržieb o 80% a viac.

Limity pomoci sa načítavajú v rámci tohto projektu s účinnosťou od 01.02.2021. Sleduje sa kumulatívny súčet finančných príspevkov vo výške 100 % CCP vyplatených v rámci opatrení č. 1, 3A a 3B za február 2021 a nasledujúce mesiace a inej doteraz poskytnutej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca.

Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

Príspevok podľa opatrenia 3A nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku. Mesačná výška príspevku podľa opatrenia 3B je 80 % celkovej ceny práce zamestnanca (od februára to bude 100 %), najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb v zmysle % limitov k opatreniu 3B.

Príspevok podľa opatrenia 3B sa neposkytuje na zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (OČR, PN) alebo čerpal dovolenku.

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby - manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka. Zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti a výkazu pre priznanie príspevku v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe. Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť počet svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý.

Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

Zamestnávateľ resp. SZČO musí vyhlásiť a neskôr preukázať, že:

 • vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce,
 • nežiada príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe alebo poberajú z dôvodu prekážok na strane zamestnanca dávky sociálneho zabezpečenia,
 • nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • nežiada príspevok na zamestnancov s dňom nástupu do práce od 02.02.2021,
 • dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,
 • jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásený núdzový stav, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:
 1. má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 4. nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky,
 5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021,
 • nebol podnikom v ťažkostiach k 31.12.2019, ak si žiada o príspevok vo výške 100 % nákladov na CCP.

 

Oprávnený je aj žiadateľ, ktorý má v § 70 ods. 7 písm. a) a b) schválený odklad alebo v bodoch a), b) a d) splátkový kalendár:

 • podmienka podľa odseku 7 písm. a) sa považuje za splnenú, ak správca dane žiadateľovi povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach,
 • podmienka podľa odseku 7 písm. b) sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného,
 • podmienka podľa odseku 7 písm. d) sa považuje za splnenú , ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatených finančných záväzkov.

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa do 31.12.2021 považuje za splnenú.

 

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 3 považuje:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.
.

 1.4  Podmienky poskytnutia príspevku v rámci Opatrenia 4

Ak žiadateľ patrí do tejto skupiny, môže požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Patria sem:

SZČO, ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie a ktorá od 01.01.2021 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z

 • pracovného pomeru,
 • dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo o invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %.

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. Za príjem sa na tento účel nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod.

Za SZČO sa na účely Opatrenia 4 považuje:

 1. prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 2. vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, t.j. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu) z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZP),
 3. vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,

a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO podľa písm. a) až c), ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.

Za SZČO sa považuje aj fyzická osoba, ktorá

 • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur;
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019 zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019,
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 1 200 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2020,
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2021 (najneskôr k 01.02.2021), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov exitencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 1v 200 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti v roku 2021,
 • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a
 • nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Na účely tohto opatrenia sa za tzv. jednoosobovú s.r.o. považuje len taká s.r.o., ktorá nemá žiadnych zamestnancov.

Za oprávnený výdavok za január 2021 sa považuje mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315,- eur.  Od februára 2021 sa tento príspevok zvyšuje na 360 Eur v rámci Prvej pomoci++. Od výšky príspevku sa odpočíta suma príjmu fyzickej osoby za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada. Za príjem sa na tento účel považuje čistý príjem z pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo suma invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 % (čiastočný invalidný dôchodok). Príspevok sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky.

SZČO, preukazuje formou ČV, že:

 • spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:
 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) alebo výsluhového dôchodku
 • je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021,
 • mu nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny,
 • nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
 • od 01.01.2021 (resp. od začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca) nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z pracovného pomeru dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 a najviac 70 %.

 

SZČO, ktorá je jediným spoločníkom v s.r.o. a zároveň jej konateľom preukazuje formou ČV, že:

 • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020, zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 1 200 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2020; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2021 (najneskôr k 01.02.2021), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 1 200 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti v roku 2021,
 • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom,
 • nie je spoločníkom v inej s.r.o.,
 • od 01.01.2021 (resp. od začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca) nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z pracovného pomeru dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %,
 • spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že:
 • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %) alebo výsluhového dôchodku.

Žiadateľ predkladá žiadosť/výkaz počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku. Žiadosť/výkaz za mesiac október 2020 je možné predložiť do konca januára 2021.

  

2.  Ako zamestnávateľ resp. SZČO určí pokles tržieb

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Sú tieto možnosti:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 alebo 2020 (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 - predchádzajúce je 01/2019 resp. 01/2020)
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 alebo 2020 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019 alebo 2020) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 resp. 2020
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.
 5. Porovnáva sa tržba za december 2020, január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020.

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.

V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.

 3.  Podmienky, ktoré žiadateľ o príspevok musí splniť

Oprávnené obdobie

Odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

Mimoriadna situácia podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia alebo núdzový stav alebo výnimočný stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzový stav vyhlásená vládou SR.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť sú uvedené v popise jednotlivých opatrení. Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Pre prijímateľov príspevku sa zavádza povinnosť viditeľne označiť priestory pracoviska, kde pracujú osoby podporované v zmysle dohody o poskytnutí príspevku, plagátom vo formáte A3.  Jeho znenie tu.

V prípade, ak spoločnosť nemá prevádzku, umiestnenie musí prebehnúť v mieste sídla organizácie. Povinnosť sa dotýka ako zamestnávateľov, tak aj SZČO. 

Neoznačenie priestorov je vnímané ako porušenie podmienok dohody o poskytnutí príspevku a môže viesť k spätnému vymáhaniu poskytnutej pomoci. 

 

 

4.  Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s COVID-19

4.1 Pandemické ošetrovné (OČR)

Pandemické ošetrovné je ošetrovné poskytované počas krízovej situácie. Na rozdiel od nepandemického ošetrovného sa poskytuje počas celej krízovej situácie, t. j. jeho poskytovanie nie je obmedzené na 10 dní.

Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby (rodičia, náhradní rodičia, osvojitelia a vybrané dospelé osoby), ktoré počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 ošetrujú choré dieťa alebo sa starajú o zdravé dieťa alebo určenú kategóriu dospelých osôb.

 

Nárok vznikne, ak sa poistenec stará o:

 • Zdravé dieťa do dovŕšenia 11. rokov veku (10 rokov + 364 dní) – ak boli detské jasle, materská škola alebo škola, ktoré dieťa inak navštevuje uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov (nie zo zákona) alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie – netreba potvrdenie pediatra
 • Choré dieťa do dovŕšenia 16. rokov veku (15 rokov + 364 dní) – t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil zdravotný stav alebo dieťa, ktoré nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky samé sa o seba postarať v období počas uzatvorenia školy v krízovej situácii – potrebné potvrdenie pediatra na origináli Žiadosti o ošetrovné
 • Inak zdravé dieťa od dovŕšeného 11. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku (17 rokov + 364 dní) s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom– ak bola škola, ktorú dieťa inak navštevuje uzavretá rozhodnutím príslušného orgánu (nie zo zákona) – netreba potvrdenie pediatra
 • Dieťa do začatia povinnej školskej dochádzky (spravidla 0 až 6 ročné),
  a, na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok 
  z úradu prácebez ohľadu na to, či rodič ukončil rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa tri roky (alebo 6 rokov – dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) alebo
  b,
   ktoré nie je zapísané v detských jasliach alebo materskej škole ale sa o toto dieťa starala/mala starať iná osoba, ktorá sa počas krízovej situácie o toto dieťa nemôže starať (starý rodič, pestúnka) –– netreba potvrdenie pediatra
 • Osobu, ktorá sa inak o dieťa stará, ale počaskoronakrízy je v karanténe/izolácii alebo ochorela – potrebné potvrdenie lekára osoby, ktorá je v karanténe/izolácii na origináli Žiadosti o ošetrovné
 • Osobu, ktorá zabezpečuje starostlivosť o potomka, predka, blízkeho príbuzného (dieťa, vnuk, pravnuk; rodič, starý rodič, prastarý rodič; súrodenec, manžel/ka alebo rodič manžela/ky) – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou – netreba potvrdenie lekára

 

Pandemické ošetrovné sa môže poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktoré podmieňujú nárok na pandemické ošetrovné (napr. zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súvislosti s krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16. roku veku, atď...).

 

Výška pandemického ošetrovného je približne 70% čistej mzdy (pre poistenca s priemernou mzdou). Za deň je to 55% denného vymeriavacieho základu určeného najviac z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Pozor, podrobnosti o tom, z ktorého obdobia sa výška mzdy určuje, sa dozviete TU.

 

Za to isté obdobie ošetrovania aj viacerých osôb patrí iba jedno pandemické ošetrovné.

 

Rodičom, ktorí doteraz čerpali dávku pandemické ošetrovné (OČR) z dôvodu, že škôlka alebo škola bola pre ich dieťa uzatvorená, sa od 12.4.2021, po otvorení materských škôl a 1. stupňa základných škôl, končí nárok na výplatu tejto dávky. Sociálna poisťovňa bude akceptovať prípady uzatvorenia škôl, ak pôjde o žiakov 5. ročníka základných škôl alebo bude akceptovať uzatvorenie materských škôl a prvého stupňa základných škôl, ak pôjde o individuálne uzavretie konkrétneho zariadenia rozhodnutím hygienika, riaditeľa alebo zriaďovateľa.

Stále platí, že ak je škôlka alebo škola otvorená a rodičia nedajú dieťa do školského zariadenia iba pre obavy z ochorenia, nebudú mať nárok na pandemickú OČR.

V apríli 2021 bude mať poistenec nárok na pandemickú OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu/pravdepodobného vymeriavacieho základu. 

Novela zákona o sociálnom poistení umožňuje poistencovi od 10. apríla 2021 požiadať o znovu posúdenie nároku na pandemické ošetrovné. Ide napríklad o situáciu, ak mu počas krízovej situácie už raz nárok na dávku nebol priznaný (pôvodne nesplnil podmienky nároku, ale jeho životná situácia sa odvtedy zmenila, napr. mu počas roku 2020 vzniklo nemocenské poistenie) alebo mu bolo pandemické OČR priznané v nižšej sume, ako by bolo priznané v súčasnosti (má už napr. vyšší vymeriavací základ – mzdu – z ktorého odvádzal poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období), resp. ako SZČO doplatil dlžné poistné. Poistenec si však musí byť vedomý, že ak na základe žiadosti o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné nárok na dávku nevznikne, jej vyplácanie sa ukončí.

Prehodnotenie nároku na pandemické OČR Sociálna poisťovňa uskutoční na základe podanej žiadosti.

Nárok na pandemické OČR bude možné prehodnotiť 2x ročne, a to od prvého dňa potreby starostlivosti/ošetrovania počas krízovej situácie nasledujúcom po účinnosti novely zákona (teda najskôr od 10. 4. 2021), resp. po 30. 6. 2021 a po 31. 12. 2021.

 

 

Pandemická PN

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19 v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok).

V takomto prípade:

 1. kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby),
 2. vyplníte a odošlete elektronický formulár tu: ŽIADOSŤ O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN)

Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci.

Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, v prípadoch kedy bola nariadená karanténa alebo izolácia (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe), Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. Pred účinnosťou aktuálnej právnej úpravy počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrila poistencovi v týchto prípadoch dávka (zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe nemocenské) vo výške 25% denného vymeriavacieho základu.

 

Pozor! Nárok na pandemické nemocenské vo výške 55% denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t.j. od 27. marca 2020.

 

Pandemické nemocenské uhrádza Sociálna poisťovňa už od 1. dňa nariadenej karantény alebo izolácie, a to vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). V mesiaci apríl 2021 sa výška tejto dávky zvýši na 75 % z denného vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky, nie je k tomu potrebná osobitná žiadosť. Stačí tak ako doteraz, aby ošetrujúci lekár potvrdil príslušné tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény alebo izolácie a za obdobie takto potvrdenej karantény alebo izolácie bude za mesiac apríl 2021 vyplatené nemocenské vo zvýšenej sume.

Samotné podmienky nároku na pandemické PN sa nemenia. Hlavnou podmienkou je, aby bol poistenec v deň vzniku pracovnej neschopnosti nemocensky poistený, resp. mu plynula ochranná lehota; pri SZČO a dobrovoľne poistených osobách nesmie byť navyše nedoplatok na poistnom vyšší ako 5 eur. Nárok má teda nemocensky poistený zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie.

Vláda môže nariadením stanoviť aj iné obdobia, kedy budú pandemické dávky vyplácané vo zvýšenej sume.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/

 

 

Nová dávka nemocenského poistenia v roku 2021

 

Zákonom č. 467/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2021 mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, sa menia podmienky pri poskytovaní ošetrovného a zavádza sa aj nová dávka - dlhodobé ošetrovné. 

Cieľom dlhodobého ošetrovného bude  zabezpečenie starostlivosti o chorého príbuzného v jeho domácom prostredí (po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti resp. pri paliatívnej starostlivosti). Dlhodobé ošetrovné sa poskytne tomu poistencovi, ktorý chorého príbuzného osobne a celodenne ošetruje. Táto dávka sa môže poskytovať najdlhšie 90 kalendárnych dní a pri ošetrovaní príbuzného sa môžu striedať viacerí poistenci (po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho prevzatia), ktorí budú poberať ošetrovné, pričom doba poberania ošetrovného je aj v takom prípade v úhrne 90 kalendárnych dní.  

Výška dlhodobého ošetrovného je 55% denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, teda rovnako, ako je to pri "bežnom" ošetrovnom.

Počas plynutia doby dlhodobého ošetrovného sa neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Okrem iného sa od 1.1.2021 rozširuje aj okruh ošetrovaných osôb a bude možné poberať ošetrovné na viac blízkych osôb. Napríklad už aj na príbuzných v priamom rade (ošetrovné tak bude možné poberať aj na starých rodičov a vnukov), taktiež aj na súrodencov. Nárok na dávku vznikne oprávneným osobám od 1.4.2021.

Po novom by sa tiež mala predĺžiť súčasná dĺžka krátkodobého ošetrovného z 10 na 14 kalendárnych dní. 
5.  Ďalšie opatrenia

5.1  Odklad platby odvodov za zamestnávateľa

Dňa 6. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení a 22. mája 2020 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. zo dňa 20. mája 2020, ktoré umožňujú zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie.

Túto úľavu bolo možné využiť do konca júla 2020. Podnikatelia si mohli odložiť platby poistného za marec, máj, jún a júl 2020 (za apríl 2020 štát odpustil platby poistného úplne), to znamená, že za august 2020 bolo treba odvody zaplatiť začiatkom septembra 2020. Odložené odvody bolo potrebné zaplatiť do konca roka 2020.  

Dňa 29. januára 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 31/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktoré umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2021. Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za za január 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2021. Záujemcom o odklad poistného sa odporúča zaslať čestné vyhlásenie do Sociálnej poisťovne, ideálne pred splatnosťou ich poistného. Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba)  o 40% a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za január 2021 platí pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené SZČO a pre zamestnávateľa za časť poistného za zamestnávateľa (nie za zamestnanca).

Nariadenie vlády SR z 24. februára 2021 umožňuje v čase pandémie odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február 2021 do 30. júna 2021, za predpokladu splnenia zákonom a nariadením stanovených podmienok. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac február, marec a apríl 2021 do 30. júna 2021 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za február, marec a apríl 2021 sa za zamestnancov nemení. Dotknutým subjektom sa odporúča zaslať do Sociálnej poisťovne čestné vyhlásenie pre odklad splatnosti poistného ešte pred uplynutím termínu splatnosti poistného.

Vláda schválila aj nariadenie, ktorým upravila spôsob, ako sa určí pokles tržieb odvádzateľa v prípade odkladu odvodov za marec 2021 (nariadenie vlády č. 76/2020 Z. z., č. 132/2020 Z. z.).

 

Výšky tržieb za marec 2021 sa porovnajú:

 • s výškou tržieb za mesiac marec 2019 alebo
 • s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019 alebo
 • s výškou tržieb za mesiac február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v marci 2019.

.

5.2  Odklad preddavkov dane z príjmu

Daňovníci – fyzické a právnické osoby, ktoré splnia zákonom vymedzené podmienky nebudú musieť v príslušnom mesiaci alebo štvrťroku platiť preddavky na daň z príjmov. Hlavnou podmienkou pre umožnenie neplatenia preddavku na daň z príjmov v príslušnom mesiaci (štvrťroku) je pokles tržieb najmenej o 40 % za predchádzajúci mesiac (štvrťrok) oproti tržbám toho istého mesiaca (štvrťroku) roka 2019. Neplatenie preddavkov si daňovník uplatní na základe vyhlásenia podaného správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Neplatenie preddavkov bolo možné prvýkrát uplatniť na preddavky na daň z príjmov splatné  v mesiaci máj 2020, t.j. daňovník najneskôr 17. 5. 2020 oznámil správcovi dane, že spĺňa podmienky na neplatenie preddavku na daň z príjmov. Preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť splní až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020. Nezaplatené preddavky bude daňový subjekt povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021. Posledné nezaplatené preddavky sa týkajú októbra, pričom od novembra musia podnikatelia začať platiť preddavky na základe podaného priznania. Bez ohľadu na pokles tržieb.


.


5.3  Posun lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Na základe prijatých opatrení sa posúva lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a úhradu dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Národná rada SR schválila dňa 22. septembra 2020 novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 264/2020 Z. z. a je účinná od 29. septembra 2020.

Pretože 31. október 2020 pripadol na sobotu, automaticky sa lehota na podanie daňových priznaní za rok 2019 a na zaplatenie dane za rok 2019 posunula na pondelok 2. novembra 2020.

   

5.4  Možnosť podnikateľov nárokovať si na doteraz neuplatnené straty

 • Umožnilo sa odpočítať neuplatnenú daňovú stratu k dani z príjmov vykázanú za roky 2015 -2018 od základu dane daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby a to v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Daňovník mal možnosť uplatniť si tieto daňové straty v úhrnnej hodnote najviac 1 mil. eur.

  Daňovník si mohol pri podaní daňového priznania za rok 2019 uplatniť zostávajúcu časť vo výške

  • 1⁄4 vykázanej daňovej straty za rok 2015
  • 1⁄2 vykázanej daňovej straty za rok 2016
  • 3⁄4 vykázanej daňovej straty za rok 2017
  • celú vykázanú daňovú stratu za rok 2018.

   

  .5.5  Zmeny v Zákonníku práce

Novela Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť 01.03.2021 obsahuje viacero zmien, s ohľadom na koronakrízu bolo definované napr. nasledovné:

 • domácka práca a telepráca (úprava § 52 Zákonníka práce),
 • definícia domácnosti,
 • nové povinnosti pre zamestnávateľa v súvislosti s prácou z domu,
 • rozvrhnutie pracovného času pri domáckej práci alebo telepráci a povolené odchýlky v prípade, ak si zamestnanec sám rozvrhuje tento pracovný čas,
 • starostlivosť o dieťa (zamestnanec do 33 rokov, ktorý sa trvalo stará o dieťa má zvýšený nárok na dovolenku),
 • jednoduchšie prideľovanie zamestnancov medzi prepojenými osobami (ovládajúca a ovládaná),
 • nový dôvod pre výpoveď zamestnávateľa a nárok na dôchodok,
 • a ďalšie zmeny.

.


5.6  Kurzarbeit

Kým príspevok z kurzarbeitu závisí od viacerých premenných a zároveň ide o trvalý nástroj, pandemická pomoc v rámci jednotlivých opatrení 1 až 4 na Slovensku je totiž iba dočasná.

Finančná pomoc pre zamestnávateľov bude pozostávať z príspevku na čiastočnú úhradu mzdových nákladov na zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Trvalý kurzarbeit má pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom v krízových časoch podobne, ako im v súčasnosti pomáha projekt Prvá pomoc. Aktivuje sa pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej zamestnávateľ nemôže najmenej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej desatinu ustanoveného týždenného pracovného času. Za vonkajší faktor faktor, ktorý má dočasný charakter a zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, sa bude považovať najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Podporu v čase skrátenej práce má štát poskytovať najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Zamestnávateľ bude povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu štát poskytol podporu, najmenej dva mesiace po skončení poberania podpory.

Zavedenie stáleho kurzarbeitu sa predpokladá začiatkom roka 2022.

  

5.7  SOS dotácia

Ministerstvo opätovne zaviedlo poskytovanie SOS dotácie pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na iný príspevok z projektov „Prvá pomoc“. Dotáciu vo výške 300 eur vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.  SOS dotáciu je možné poskytnúť spätne od mesiaca október 2020.

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci (ďalej len „SOS dotácia“). Na poskytnutie SOS dotácie žiadateľ nemá právny nárok.

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:

 • zo závislej činnosti,
 • z výkonu činnosti osobnej asistencie(1),
 • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Za nevykonávanie činnosti sa považuje nie len skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a pod., ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.

Žiadateľ o dotáciu musí zároveň spĺňať aj všetky nasledovné podmienky:

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia (ďalej aj poberateľ „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne;
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia;

Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:

  • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne
  • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne;
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov;
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole;
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia).

Dotáciu možno poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku. Dotácia sa poskytuje najviac v sume 300 eur v mesiaci, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní.

V prípade poberateľa dôchodkovej dávky alebo člena domácnosti, ktorému bola pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS, ktorých suma je nižšia ako mesačná suma dotácie (300 eur), sa suma poskytnutej dotácie určí ako rozdiel medzi mesačnou sumou dotácie a sumou dôchodkovej dávky/pomoci v hmotnej núdzi, ktoré táto osoba poberá.

 Pri podávaní žiadosti o SOS dotáciu sa postupuje podľa pokynov, uverejnených na webe UPSVaR:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/sos-dotacia.html?page_id=1037747

V prípade , že nastanú zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na SOS dotáciu alebo jej výšku, je prijímateľ dotácie povinný oznámiť to úradu práce bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Príkladom je začatie poberania príjmu zo závislej činnosti (vznik pracovného pomeru, práca na dohodu...) tak, že nebude splnená podmienka jeho "nepoberania" najmenej 15 kalendárnych dní v príslušnom mesiaci.

 

  

5.8 Nástroj SURE 

Nástroj SURE je základným prvkom komplexnej stratégie EÚ v oblasti ochrany občanov a zmierňovania negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie nového typu koronavírusu. Je jednou z troch záchranných sietí, na ktorých sa dohodla Európska rada s cieľom ochraňovať pracovníkov, podniky a krajiny.

Cieľom je zabezpečenie financovania mimoriadnych opatrení, ktoré boli prijaté s cieľom zmierniť vplyv pandémie na zamestnanosť.

Podľa vykonávacieho rozhodnutia môže Slovensko z úveru financovať vnútroštátny režim skráteného pracovného času a sprievodné opatrenia podľa zákona o službách zamestnanosti, ktoré budú vykonávané v období od marca 2020 do decembra 2021.

Systém udeľovania pomoci rozlišuje medzi viac a menej rozvinutými regiónmi v krajine. Najmenej preto dostane Bratislava a jej okolie, kde je HDP na obyvateľa nad 90 percent priemeru EÚ. Väčšiu podporu dostanú ostatné slovenské regióny, kde pripadá HDP na obyvateľa nižšie ako 75 percent úniového priemeru. Nástroj SURE môže poskytnúť finančnú podporu pre všetky členské štáty až do celkovej výšky 100 miliárd eur.

Slovenská republika by mala z EÚ dostať úver vo výške 630,8 milióna eur, ktorý bude slúžiť na prekonanie koronakrízy. Požičané finančné zdroje sa použijú na schému na udržanie pracovných miest počas koronakrízy (kurzarbeit).

Vláda schválila návrh na uzatvorenie dohody o úvere s EÚ. SR môže z úveru financovať vnútroštátny režim kurzarbeitu a sprievodné opatrenia podľa zákona o službách zamestnanosti od marca 2020 do decembra 2021. Maximálna priemerná lehota splatnosti úveru bola stanovená na 15 rokov. Úver bude možné čerpať v maximálne ôsmich splátkach a v období 18 mesiacov od prijatia vykonávacieho rozhodnutia, t. j. počínajúc 29. septembrom 2020. O výške a uvoľnení splátok, ako aj o výške tranží rozhoduje Európska komisia.

Slovenská republika zatiaľ z tohto nástroja získala 300 miliónov Eur. Podpora vo forme pôžičiek za výhodných podmienok pomôže členským štátom EÚ s riešením náhlych zvýšení verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti počas koronakrízy. Vlády členských krajín môžu pokryť náklady priamo spojené s financovaním národných programov skrátenej práce a iných podobných opatrení, ktoré zaviedli v reakcii na pandémiu nového typu koronavírusu. Komisia spresnila, že táto pomoc je určená aj v prospech samostatne zárobkovo činných osôb. 

Nariadenie Rady EÚ 2020(672 z 19. mája 2020, z ktorého zriadenie nástroja SURE vychádza, je k dispozícii tu.5.9  COVID príplatok

Vláda SR pre všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb a pre všetkých zdravotníckych zamestnancov, ktorí ochorejú v práci zavádza tzv. covid príplatok. Príplatok dostanú zamestnanci, ktorí počas krízovej situácie budú uznaní za dočasne PN z dôvodu ochorenia COVID-19 a ktorým zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom (naplní sa podmienka uznania choroby z povolania). Takíto zamestnanci budú mať nárok na príplatok vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu a tým pádom sa im poskytne spolu s náhradou príjmu pri dočasnej PN poskytnutých 80 % jeho hrubého príjmu.

Ak bude mať zamestnávateľ pochybnosti o tom, či sa zamestnanec nakazil pri výkone povolania, a teda mu nepotvrdí túto skutočnosť, o splnení podmienky uznania choroby z povolania sa rozhodne štandardne, teda na základe uznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Príplatok sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí majú podozrenie na ochorenie COVID-19. Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh z výborov. Vďaka nemu budú mať na tento príplatok nárok aj osoby vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

 


5.10 Pomoc cestovnému ruchu

  

 

Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu môžu od 21.4.2021 podávať žiadosti o kompenzácie výpadku príjmov od 1.11.2020 do 31.3.2021 v rámci schémy „de minimis“ a teda max. do výšky 200 tis. Eur.

Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty.

Zmenou oproti prvej etape je, že o príspevok môžu žiadať aj podniky, ktoré vznikli 1.apríla – 31. augusta 2020. Pokles tržieb sa bude porovnávať s mesiacom september 2020. V novej výzve vypadáva povinnosť mať vyplatené pohľadávky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni, resp. daňovému úradu.

Aj v ďalšej etape schémy ,,de minimis” budú oprávnenými prijímateľmi prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

 

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

 • Cestovné kancelárie 6%
 • Cestovné agentúry 3,6%
 • Ostatné činnosti 10%

Znenie výzvy: https://www.mindop.sk/cestovnyruch/vyzva-k-scheme-minimalnej-pomoci-ii-etapa-pdf-312kb-42723

Zdroj: https://www.mindop.sk/

  

5.11 Dotácia na nájomné

Od 16.12.2020 je možné opäť podávať žiadosť o dotáciu na nájomné. Možnosť požiadať o dotáciu je aktuálne možná do 18.3.2021, pričom schéma bude otvorená do 30.6.2021.

Nárok na dotácie teraz majú nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. 

Rovnako ako v prvej vlne je výška dotácie je rovnaká ako zľava, ktorú poskytne prenajímateľ. Dlžnú sumu musia nájomcovia prenajímateľom začať splácať nasledujúci mesiac po skončení mimoriadnej situácie, najneskôr od apríla budúceho roka, a to bez ohľadu na to, či sa pandémia skončí alebo nie.

Rezort hospodárstva novelou zároveň rozširuje okruh žiadateľov, ktorí sa môžu o dotácie uchádzať. Kým predtým bol jednou z podmienok získania dotácie vznik nájomného vzťahu pred 1. februárom 2020, po novom sa tento dátum vzniku nájomnej zmluvy posunul na 1. august 2020. Zároveň sa rozšírila podmienka zo zatvorenej prevádzky na obmedzenú.

Teraz budú môcť získať peniaze aj tie prevádzky, ktoré boli obmedzené – napríklad aj zákazom pohybu ľudí na základe uznesenia vlády. Prevádzky, ktoré zasiahla druhá vlna pandémie, budú môcť žiadať o dotácie na nájomné za obdobie sťaženého užívania, ktoré bolo dôsledkom prijatých opatrení. Viac tu: https://najmy.mhsr.sk/

 


6.  Bankové záruky, odklad splátok 

6.1  Antikorona záruka

Nový záručný program poskytnutý od Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) s možnosťou získania úrokovej dotácie na podporu mikro, malých a stredných podnikov za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a súvisiacich preventívnych opatrení, ktoré mali dopad na prevádzku podnikov.

Platnosť programu do 30.6.2023

 

Oprávnený žiadateľ bankovej záruky:

 

 • mikro, malý a stredný podnik s obratom max. 50 mil. EUR alebo aktívami max.
 • 43 mil. EUR a počtom zamestnancov menej ako 250 (počíta sa celá ekonomická skupina

             klienta)

 • so sídlom a pôsobnosťou na území Slovenska
 • nie je podnikom v ťažkostiach a ani predmetom konkurzného konania

 

Parametre úveru:

 • prevádzkový alebo investičný úver
 • výška úveru v EUR môže byť maximálne 1,18 mil. EUR
 • splatnosť úveru 12 – 48 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy
 • výška ručenia až 80%
 • odklad splácania istiny a úrokov na 12 mesiacov
 • zvýhodnená úroková sadzba až o 4 % p.a. vďaka úrokovej dotácii
 • bez poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru

 

Podmienky oprávnenosti sa v závislosti od poskytujúcej banky môžu mierne líšiť. Výzva a schéma k dispozícii tu: https://www.sih.sk/stranky/investicie/sih-antikorona-zaruka

 

6.2 Bezodplatný odklad splátok

O odklad splátok úveru môže dlžník požiadať svoju banku alebo nebankovú spoločnosť elektronicky, poštou alebo osobne na pobočke. Dlžník môže banku požiadať o odklad splátok na 1 až 9 mesiacov.

O odklad splátok môže požiadať spotrebiteľ a malý a stredný podnikateľ iba raz. Spotrebiteľom je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý môže požiadať o odklad splátok spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie. Ide teda o hypotéku a tiež všetky druhy spotrebiteľských úverov, medzi ktoré patrí aj finančný lízing a úver poskytnutý spotrebiteľovi spoločnosťou splátkového predaja.

Spotrebitelia a podnikatelia nemôžu podľa zákona žiadať o odklad splácania povoleného prečerpania na bežnom účte (kontokorentný úver) a úverového rámca poskytnutého prostredníctvom platobnej karty (kreditné karty).
O odklad splátok je možné požiadať najneskôr do konca toho mesiaca, v ktorom bude odvolaná mimoriadna situácia, ktorá u nás od 12. marca 2020 stále trvá.

 

 zdroje:  www.socpoist.sk,  www.upsvr.gov.sk, www.employment.gov.sk, https://rokovania.gov.sk/, https://e.dennikn.sk/, https://euractiv.sk, https://www.sih.sk/, https://www.eximbanka.sk/, www.relia.sk, 

 

Viac o ochrane Vašich osobných údajov v časti Ochrana osobných údajov
Autor článku
Mária Kukulová
senior konzultant

Je špecialistkou na biznis analýzy.
Ďalšie články

KONTAKT

+421 905 421 905

KANCELÁRIE

nebotra consulting s.r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice N48°08'35.444" E17°07'12.483"

nebotra consulting s.r.o.
Jána Bottu 2
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
GPS súradnice N48°44'16.8" E19°08'31.3"