Opatrenia vlády a EÚ na zmiernenie následkov reštrikcií v súvislosti s COVID-19

Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 7 min
V súvislosti s navrhovanými a prijatými vládnymi opatreniami, vzniká množstvo otázok a nejasností. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa súčasnej situácie a jej dosahu na vaše podnikanie, obráťte sa na nás, navrhneme vám konkrétne opatrenia. Prvú odbornú konzultáciu radi poskytneme bezplatne.

1. Odklad predloženia daňových priznaní a splatnosti dane z príjmu
do 30. júna 2020

Vláda schválila nariadenie, ktoré de facto posúva povinnosť podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov do 30. júna 2020. Po právnej stránke sa však jedná o odpustenie sankcií za nepodanie daňového priznania a zaplatenie dane v stanovenom termíne (štandardne 31. marca) a preto odporúčame tým subjektom, ktoré uvažujú o využití tohto posunu, podať žiadosť na odklad DP do 30. 06. 2020, nakoľko nariadenie napr. nerieši situáciu, či tie subjekty, ktoré bez žiadosti podajú DP v predĺženom termíne, budú alebo nebudú figurovať v zoznamoch daňových dlžníkov. Termín na podanie žiadosti na posun termínu podania DP a splatnosť dane je do 31. marca 2020. Nová vláda už navrhuje posun termínu na 30. septembra, o výsledku rokovania vás budeme informovať.

2. Návrhy Ministerstva hospodárstva

MH SR predložilo na vládu materiál Návrh opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19, ktorý obsahuje 31 opatrení na pomoc ekonomike SR, vyberáme najdôležitejšie z nich:

Bezodkladne realizovateľné opatrenia:

 • krátkodobé bezúročné úvery prostredníctvom EXIMBANKY a SZRB
 • odklad podania DP DPH a zaplatenie dane na základe oznámenia daňového subjektu
 • odklad úhrady všetkých povinných platieb sociálnych a zdravotných odvodov za obdobie marec - jún 2020 pre právnické osoby a SZČO, výška dočasne odložených platieb bude rozpočítaná do nasledujúcich 18 mesiacov
 • oslobodenie miezd zamestnancov od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu u tých zamestnávateľov, ktorí nedokážu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu dodržiavania príkazu zatvorenia prevádzky z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení alebo poklesu objednávok v priamej súvislosti s nimi
 • predĺženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly pre vozidlá, ktorým sa skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly od 13. 3. 2020 do 12. 6. 2020
 • rokovanie s bankovým a finančným sektorom o možnostiach odkladu splátok úverov, hypotekárnych úverov a leasingov bez negatívneho záznamu pre dlžníka v registri
 • rokovanie tiež o možnosti zavedenia špecificky vytvoreného bankového produktu, ktorý pomôže firmám prekonať nepriaznivú finančnú situáciu spôsobenú negatívnymi dopadmi protivírusových opatrení s proporcionálnym recipročným odpustením platenia bankového odvodu
 • rokovanie s dodávateľmi energií za účelom oslobodenia podnikateľských subjektov od platenia pokút za nedodržanie dohodnutého diagramu spotreby elektrickej energie


Opatrenia vyžadujúce si legislatívnu úpravu:

 • zmena v podmienkach OČR - z dôvodu uzavretia škôl sa prirodzene zvýšilo čerpanie OČR, čo spôsobilo výpadok časti pracovnej sily v podnikoch, keďže jeden z rodičov musí ostať doma s deťmi a je nevhodné deti nechať u starých rodičov. Preto sa navrhuje zaviesť:
  • a) ak dieťa má 2 rodičov, jeden z nich ostáva doma s tým, že ostane na špeciálnom PN, dostáva 80 % svojho priemerného platu a od prvého dňa platí PN-ku Sociálne poisťovňa
  • b) ak dieťa má 1 rodiča, štát pridelí mesačný peňažný voucher na opatrovateľské služby, ktorý je možné uplatniť výlučne na tento účel
 • úprava podmienok nároku na nemocenské tak, aby bol v prípade nariadeného karanténneho opatrenia vyplácaný už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti Sociálnou poisťovňou
 • zjednodušiť podmienky poskytovania a parametre príspevku na udržanie pracovného miesta - skrátiť lehotu z 3 mesiacov na okamžitú možnosť podávania žiadosti, prípadne prijať ďalšie úpravy inšpirované zahraničím a návrhmi podnikateľského sektora (po vzore Dánska či Belgicka, budú zamestnávateľom nahradené celkové mzdové výdavky vynaložené počas nariadenej či dobrovoľnej odstávky výroby do výšky 50-75 % celkových mzdových výdavkov)
 • každá firma by mala dostať od štátu €100 na zamestnanca v trvalom pracovnom pomere, aby tým štát podporil nákup dezinfekčných prostriedkov

Minister Sulík presadzuje rýchlu implementáciu tzv. Podnikateľského kilečka - 100 konkrétnych zlepšení podnikateľského prostredia, ktoré sú ihneď realizovateľné a nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte.

3. Návrhy koalície

Výber z aktuálnej pracovnej verzie opatrení na podporu ekonomiky, ktoré by sa mali prejednávať v skrátenom legislatívnom konaní:

 • predĺženie platnosti TK a EK o 3 mesiace vozidlám, ktorým končia medzi 1. 3. a 30. 9. 2020
 • odpustenie dane z motorových vozidiel za druhý kvartál (pri preddavkoch, resp. refundácia nad sumu 100 € pri celoročnej platbe vopred)
 • zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020 (teda až od októbra 2020) a odpustenie príslušných úrokov; chýbajúce preddavky sa prejavia až v ročnom zúčtovaní
 • odloženie povinnosti platiť DPH za mesiace február, marec a apríl 2020; DPH za máj by bola splatná v riadnom termíne (25. jún); výška dočasne nezaplatenej DPH sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021; opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (v zmysle opatrenia č. 2595 ÚVZ SR), ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky)
 • umožniť zamestnávateľovi prejsť na náhradu mzdy vo výške 60 % z platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, bez predošlého súhlasu odborov, § 142 bod 4 Zákonníka práce
 • vyhlásenie celozávodnej dovolenky/nariadenie hromadného čerpania dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, avšak s ich informovaním aspoň 3 dni pred začatím
 • zmeniť pravidlá hromadného prepúšťania z 20, resp. 30 zamestnancov na „20, resp. 30 zamestnancov alebo najviac 5 % zamestnancov k predošlému mesiacu“
 • vyplácanie odstupného v mesačných splátkach
 • odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka za mesiace marec, apríl a máj
 • zrušenie všetkých limitov na odpis daňovej straty
 • zrýchlenie daňovej uznateľnosti nedobytných pohľadávok (1 rok po splatnosti 50 %, 2 roky po splatnosti 100 %)
 • refundácia nájomného za prevádzky a škôd vzniknutých zatvorením maloobchodných prevádzok na tovare podliehajúcom skaze, ktoré boli uzavreté na základe opatrenia ÚVZ SR č. 2595 z 15. 3., ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl
 • zrušenie výkonu kontrol do 30. 9. (platí pre novozačaté kontroly, prebiehajúce sa dokončia): RÚVZ, NIP a RIP, SMI, SOI, ÚKSÚP, Sociálna poisťovňa, revízie spotrebičov, BOZP, ŽP, TI, HaZZ, TÚ, ÚRSO
 • predĺženie lehoty uloženia doporučených zásielok o 7 dní, platnosť do 30. 9.
 • poskytnutie nenávratného príspevku vo výške 100 € na ochranné prostriedky (rukavice, dezinfekcia, rúška…) zamestnávateľovi za každého zamestnanca v TPP k 1. 3.

4. Podpora od štátnych inštitúcií a Európskej komisie

Tieto navrhované opatrenia sú dopĺňané pripravovanými podpornými a investičnými opatreniami:

 •  Slovak Business Agency, Slovak Investment Holding a European Investment Bank, ktorých úlohou bude zabezpečiť dodatočné investície a pôžičky do firiem
 • zmenou využitia eurofondov na podporu postihnutých podnikov
 • podporou zo štátneho rozpočtu v sume takmer €2 mld.
 • priamou podporou Európskej komisie pre SR vo výške €2,5 mld.

5. Podpora z mimovládneho sektora

Intenzívne ako člen Združenia elektrotechnického priemyslu komunikujeme s vedením Asociácie priemyselných zväzov, ktorá je veľmi aktívna pri presadzovaní záujmov podnikateľov v rôznych odvetviach priemyslu. APZ vydala na základe rokovaní s nastupujúcim ministrom hospodárstva p. Richardom Sulíkom stanovisko k navrhovaným opatreniam - Stanovisko APZ k 36 bodom p. Sulika, pokiaľ máte návrhy alebo pripomienky k predmetným témam, radi uvítame vaše návrhy.

6. Podpora zo súkromného sektora

Viaceré veľké banky na Slovensku už avizovali pripravenosť udržať aktuálne úverové linky klientom (na rozdiel oproti rokom 2008-9, kedy výrazne škrtali napr. kontokorentné účty) a ochotu rokovať o polročnom odklade splátok.

O aktuálne prijatých opatreniach a ich konkrétnych dopadoch vás budeme informovať. Ak by ste mali medzičasom akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú vášho podnikania, sme vám radi k dispozícii

Autor článku
Michal Kukula
managing partner

Venuje sa analýzam podnikateľského potenciálu klientov, organizačnému nastaveniu a zlepšeniu výkonnosti firiem (procesné a ekonomické aspekty).
Ďalšie články

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám