Ekologickejšia Európa a Slovensko

Autor:Matej Hotovčin  • 27.10.2020  • Doba čítania 5 min

Európska komisia zverejnila minulý mesiac výzvy v rámci Európskej zelenej dohody v objeme až 1 miliardy eur, ktorej cieľom je podnietiť udržateľné oživenie cielenejšou reakciou na klimatickú krízu a väčšiu ochranu biodiverzity.

Očakávajú sa výsledky s hmatateľnými prínosmi s dôrazom na rýchlu škálovateľnosť, šírenie a zavádzanie v jednej z desiatich oblastí Európskej zelenej dohody: 

 1. predchádzanie extrémnym požiarom a boj proti nim s integráciou a demonštráciou inovácií, smerom ku klimaticky neutrálnym a sociálne inovatívnym mestám, inovačné balíky odolné voči zmene klímy pre regióny EÚ - sem patrí napríklad výskum a vývoj, testovanie a implementácia technologických systémov.

 2. bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie (výskum a výoj inovačných technológií pre energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a ich začlenenie do energetického systému, vývoj a demonštrácia 100MW elektrolyzéra, ktorý zvýši prepojenie medzi obnoviteľnými zdrojmi energie a priemyselnými aplikáciami, urýchlenie partnerstva s Afrikou v oblasti zelenej transformácie a prístupu k energii);

 3. priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo (ukončenie cyklu priemyselného uhlíka, dekarbonizácia priemyslu, s cieľom bojovať proti zmene klímy, demonštrácia systémových riešení pre územné zavádzanie obehového hospodárstva);

 4. budovy s efektívnym využívaním energie a zdrojov (budovanie a renovácia spôsobom, ktorý efektívne využíva energiu a zdroje);

 5. udržateľná a inteligentná mobilita (ekologické letiská a prístavy ako multimodálne uzly pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu);

 6. z farmy na stôl (testovanie a demonštrácia systémových inovácií pre udržateľné potraviny „od farmy po stôl“);

 7. biodiverzita a ekosystémy (obnova biodiverzity a ekosystémových služieb);

 8. prostredia s nulovým znečisťovaním a bez toxických látok (inovačné, systémové riešenia nulového znečistenia na ochranu zdravia, životného prostredia a prírodných zdrojov pred perzistentnými a mobilnými chemikáliami, podpora regulačnej vedy na riešenie chemických a farmaceutických zmesí: od vedy k politikám založeným na dôkazoch);

 9. posilnenie znalostí (kapacity a služby Európskych výskumných infraštruktúr na riešenie výziev v oblasti Európskej zelenej dohody, vývoj výrobkov a služieb koncových používateľov pre všetky zainteresované strany a občanov, ktoré podporujú adaptáciu na zmenu klímy a zmierňovanie jej dôsledkov, transparentný a prístupný oceán: smerom k digitálnemu dvojčaťu oceánu);

 10. posilnenie postavenia občanov (európske kapacity pre rokovania občanov a účasť na projekte Zelená dohoda, zmena správania, sociálna a kultúrna zmena v súvislosti so zeleným úmyslom, umožniť občanom konať v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia prostredníctvom vzdelávania, občianskej vedy, pozorovacích iniciatív a zapojenia občanov). 

 Základom týchto výziev sú inovácie na hranici poznania. Do výziev je možné sa zapojiť do 26. 1. 2021 a začiatok realizácie schválených projektov je očakávaný na jeseň 2021.

Európska zelená dohoda je stratégia a plán Európskej komisie, ako z Európy do roku 2050 urobiť prvý klimaticky neutrálny kontinent s udržateľným hospodárstvom opatreniami vo všetkých odvetviach, vrátane: 

 •       investovania do technológií šetrných voči životnému prostrediu, 
 •       podpory inovácií v priemysle, 
 •       zavadzania ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej dopravy, 
 •       dekarbonizácie sektora energetiky, 
 •       zabezpečenia väčšej energetickej hospodárnosti budov, 
 •       spolupráce s medzinárodnými partnermi v zaujme lepších globálnych noriem kvality životného prostredia. 

Komplementárne výzvy na napĺňanie plánu Európskej komisie budú výzvy na národnej úrovni v témach vytvárajúcich synergie vo vyššie popísaných témach spolu s prioritnými témami v rámci cieľa ekologickejšej nízkouhlíkovej Európy, vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika - environmentálne udržateľné a nízkouhlíkové Slovensko (návrh priorít SR na programové obdobie 2021-2027). 

Opäť bude potrebné prepojenie financovania z verejných zdrojov napríklad na Program odpadového hospodárstva 2021-2025 alebo Integrovaný národný energeticko-klimatický plán SR.

V súčasnom programovom období bolo podporených niekoľko podnikov v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania OZE v podnikoch a zníženia energetickej náročnosti budov. Táto téma ostáva prioritou jednak kvôli spĺňaniu smerníc EÚ v tejto oblasti a tiež z dôvodu efektívnejšieho narábania s energiami.

Ďalšími témami na národnej úrovni majú byť preventívne opatrenia na ochranu pred mimoriadnymi udalosťami spojenými so zmenou klímy, témy vodného hospodárstva a retenčnej schopnosti krajiny a sídelného prostredia a znižovania rizika katastrof cestou zvyšovania kapacít, pripravenosti a reakcie.

 V oblasti odpadového hospodárstva bude podpora smerovaná kontinuálne ku komplexnému prístupu k prevencii tvorby, opätovného použitia a zhodnocovania odpadov, o čo je v aktuálnom programovom období záujem nižší ako boli ciele, nakoľko výzva v oblasti nie nebezpečného odpadu, ktorá je otvorená od roku 2016, má k septembru 2020 zazmluvnenú len niečo cez polovicu zo 100 mil. alokácie. Nadväzujúca na aktuálny OP Kvalita životného prostredia bude aj oblasť investícií do kvality ovzdušia a podpora prechodu k obehovému hospodárstvu a efektívne využitie zdrojov.

Na siedmu oblasť výziev zelenej dohody plánujeme v národných projektoch nadviazať podporou zlepšenia kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových vôd a investíciami do ochrany prírody, biodiverzity a kvality ekosystémov a ekosystémových služieb.

Autor článku
Matej Hotovčin
senior konzultant

Zastrešuje komplexný manažment projektov z nenávratných a návratných finančných nástrojov.
Ďalšie články

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám