Informované rozhodovanie: Ako môže pomôcť vašej firme a 5 krokov na jeho úspešné zavedenie.

Autor:Igor Čajko  • 05.10.2021  • Doba čítania 5 min

Cieľom každého majiteľa alebo manažéra spoločnosti je robiť čo najčastejšie optimálne rozhodnutia, ktoré prinášajú pridanú hodnotu pre firmu. Začneme teda otázkou, ktorá smeruje k takému želanému výsledku. Ako môžem robiť stabilné a konzistentné rozhodnutia, ktoré budú pre našu firmu prospešné?

Odpoveďou, no nie všeliekom, na túto otázku je biznis inteligencia a teda proces zberu, vyhodnocovania a využívania štatistík pri rozhodovaní. V prípade, že tento proces dobre zvládnete, budete schopní prijímať informované rozhodnutia založené na dátach, ktoré budú posúvať vašu firmu vpred. Cieľom nie je absolútne eliminovať intuitívne rozhodovanie, ktoré je známkou silných manažérov, ale poskytnúť všetky dostupné metriky, fakty alebo štatistiky súvisiace s vašimi cieľmi. 

Ešte pred tým, ako si prejdeme jednotlivé kroky, ktoré vám majú uľahčiť zavádzanie biznis inteligencie, uvediem príklad ilustrujúci dôležitosť informovaného rozhodovania. V roku 2008 musel globálny reťazec kaviarní zavrieť stovky prevádzok, ako dôsledok ich zlého umiestnenia. Spoločnosť na základe predchádzajúcej skúsenosti spravila rázne rozhodnutie: na identifikáciu lokalít pre nové prevádzky začnú používať detailnú biznis inteligenciu. Výber nových lokalít začal byť založený na geopriestorových dátach (dopravné uzly, hustota pohybu obyvateľstva, vzdialenosť konkurencie, voľné plochy, mapy nájmov) a demografických dátach (hustota pohybu obyvateľstva v požadovanej cieľovej skupine, počet potenciálnych zákazníkov bývajúcich/pracujúcich v určitej vzdialenosti). Tieto informácie sú vyhodnocované spolu s lokálnymi tímami. Cieľom je spraviť optimálne rozhodnutie, ktoré maximalizuje potenciál úspechu novej prevádzky. 

 

Ako teda zaviesť respektíve zlepšiť biznis inteligenciu vo vašej firme?

  • Stanovte si ciele
  • Zbierajte relevantné dáta 
  • Analyzujte a vyhodnocujte dáta
  • Spravte rozhodnutia 
  • Vyhodnocujte svoje rozhodnutia

Stanovte si ciele. Všetky rozhodnutia, ktoré vo firme robíte, vás majú posunúť k vytúženému výsledku. Z tohto dôvodu je absolútne nevyhnutné, aby bol cieľ presne zadefinovaný na začiatku celého procesu. Tento krok vám umožní zamerať sa len na zber a vyhodnocovanie takých informácií, ktoré sú pre dosiahnutie cieľa relevantné. Ten musí byť zároveň aj dobre merateľný, aby ste boli schopní posúdiť jeho naplnenie -  nastavte si ukazovatele (KPI's), ktoré sa dajú vyhodnotiť a umožnia vám systematicky sledovať plnenie vašich zámerov.

Zbierajte relevantné dáta. Vzhľadom na nekonečné množstvo informácií a dát, ktoré sú dostupné v tejto dobe, je ľahké sa pri ich zbieraní stratiť. Práve z tohto dôvodu je krok číslo jedna tak nevyhnutný. Pri zbere a sledovaní dát sa pýtajte správne otázky. Informácie, ktoré vám na ne čo i len z časti odpovedajú, sú pre vás relevantné. Akonáhle pomocou správnych otázok zistíte, ktoré dáta sú pre vás dôležité, začnite s ich hromadením. Môžete koordinovať informácie z rôznych interných a externých databáz, webových formulárov spätnej väzby, priamej interakcie s klientami a dokonca aj zo sociálnych sietí.

 Analyzujte a vyhodnocujte dáta. V tomto kroku sa snažte poskladať puzzle a teda z individuálnych informácii spraviť zmysluplný obraz o celkovej situácii. Výsledkom sú prehľadné analytické správy, ktoré zhromažďujú všetky dáta. Sústreďte sa aj na vizuálne spracovanie – informácie prezentované prostredníctvom diagramov a obrázkov sa lepšie pamätajú. Predstavte si, že je vaším cieľom pochopiť viac do hĺbky tempo a príčiny akvizície nových zákazníkov pre konkrétnu službu. V tomto prípade chcete, aby váš report obsahoval celkové tržby na danú službu, priemerné tržby na zákazníka, tržby na 5 najväčších zákazníkov, počet nových zákazníkov, akvizičné náklady na nových zákazníkov a pod.  

Na prezentáciu dát sa v praxi využívajú tzv. dashboardy, ktoré zhrňujú všetky relevantne informácie na jednom mieste. Sú to výborné nástroje, ktoré pomáhajú vizualizovať dáta získané zo zozbieraných údajov. Takto prezentované informácie sa jednoduchšie komunikujú a ľahko používajú na agilné rozhodovanie. 

Spravte rozhodnutia. Akonáhle ste si prešli predchádzajúcimi krokmi, prichádza ten najdôležitejší – rozhodovanie a exekúcia. Dávajte pozor na existujúce predpoklady, ktoré o svojej spoločnosti máte. Veľa firiem si o svojich produktoch a službách vytvára domnienky, ktoré následne skresľujú ich vnímanie. Každá spoločnosť si myslí, že je na trhu dostatočné množstvo zákazníkov pre ich produkt. Pokiaľ ale nevieme tento predpoklad podložiť štatistikami (ako napríklad zvyšujúci sa počet zákazníkov pri zachovaní pridanej hodnoty na každého z nich), tak sa skutočnosť líši od našich predpokladov. 

Vyhodnocujte svoje rozhodnutia. Spätné hodnotenie rozhodnutí vám môže poskytnúť informácie dôležité pre ďalšie smerovanie. Až reálna exekúcia ukáže, či je rozhodnutie správne alebo by sa dalo nájsť optimálnejšie riešenie. Porovnanie výsledkov s informáciami, ktoré ste mali v čase rozhodnutia, môže poukázať na chýbajúce fakty, zle vyhodnotené súvislosti, alebo na chyby spôsobené iracionálnym ľudským rozhodovaním ako kotvenie alebo konfirmačné skreslenie. 

 

Ak chcete svojmu biznisu naozaj pomôcť, tak nikdy neprestaňte kriticky myslieť, skúmať zaužívané procesy, analyzovať a spochybňovať svoje rozhodnutia. 

Autor článku
Igor Čajko
senior konzultant

Špecializuje sa na rozvoj, finančné modelovanie potenciálnych obchodných príležitostí a zvyšovanie pridanej
Ďalšie články

Kontakt

+421 905 421 905

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2