Akčný plán na ochranu firmy #COVID19

Autor:Michal Kukula  • 23.03.2020  • Doba čítania 9 min
Opatrenia okolo nového korona vírusu priniesli veľa komplikácií a neistoty. Keďže väčšina našich klientov pôsobí v oblasti výroby, uvádzame odporúčania určené primárne im; princípy sú však všeobecne použiteľné pre všetky spoločnosti. Pár firmám sa naskytla trhová príležitosť, ale väčšine podnikov to spôsobí zníženie tržieb a potrebu zavedenia ochranných opatrení.


 1. vyrovnajte sa s neistotou - obmedzenie alebo dokonca odstávka výroby a narušenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov s následným výpadkom tržieb je pre podnik najväčším nebezpečenstvom. Teraz je najdôležitejšie dostať situáciu pod kontrolu - aby sa vám veci nediali, ale aby ste ovplyvňovali a riadili všetko, čo dokážete, v tom vám pomôže detailný plán. Vaša spoločnosť teraz potrebuje silného lídra, ktorý kolegom ukáže cestu z neistoty a ktorý ich na nej zomkne

 1. stanovte si cieľ - v závislosti od aktuálneho a budúceho vplyvu situácie pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o zabezpečenie fungovania a prežitia firmy; kľúčové je prijať opatrenia, ktoré budú znamenať úspory a vytvorenie rezervy na preklenutie tejto situácie, ktorá bude zrejme trvať aspoň 2-3 mesiace; pozrite sa na to ako na príležitosť ako zefektívniť svoje podnikanie; ako silní z tejto situácii vyjdú tí, ktorí sa dokážu čo najskôr prispôsobiť

 1. vytvorte si podnikový krízový štáb (odporúčame max. hodinové koordinačné stretnutie každé ráno), kde ľudia budú zodpovední za oblasti ako:
  • sledovanie aktuálneho diania, návrh a implementácia z toho vyplývajúcich opatrení (hlavne ochranné hygienické opatrenia na pracovisku a trhové ohrozenia a príležitosti
  • zber dát a ich vyhodnocovanie - aby ste sa rozhodovali na základe faktov, nie pocitov
  • komunikácia - interná a externá (najmä so zákazníkmi, dodávateľmi a financujúcimi inštitúciami) - ukáže partnerom, že máte situáciu pod kontrolou a posilní tak vašu pozíciu
  • plánovanie výroby, resp. činností

 1. zostavenie scenárov - ako sa hovorí, je lepšie byť pripravený ako prekvapený - v závislosti od miery zasiahnutia podniku mimoriadnou situáciou vytvoriť scenáre pre obmedzenie výroby, zastavenie výroby, výpadok pracovníkov, výpadok dodávateľov a odberateľov a iné možné kritické stavy; je potrebné určiť jednotlivé kroky a zodpovednosti

 1. otvorená a pravidelná komunikácia so zamestnancami - pracovníci citlivo vnímajú situáciu v médiách a v podniku, je potrebné s nimi v čo najširšom kruhu prebrať vzniknutú situáciu, konkretizovať výpadky, resp. straty, ktoré to firme spôsobilo alebo spôsobí a informovať ich o pripravovaných opatreniach na ochranu firmy a jej zamestnancov;  takýto prístup vytvorí atmosféru pochopenia a súdržnosti, ktorá je pre zavádzanie ťažkých opatrení veľmi dôležitá

 1. komunikujte s dodávateľmi a odberateľmi - navzájom sa informujte o situácii a koordinujte plánované opatrenia tak, aby bol výpadok dodávok čo najmenší, zároveň komunikujte aj dlhodobé plány

 1. pokiaľ bude platiť odporúčanie obmedzenia stretávania sa ľudí (a to aj v zmysle výroby), hľadajte možnosti, ako čo najviac činností delegovať na home office alebo znížte počet pracovníkov v konkrétnom priestore (napr. tým, že si určíte, ktoré výrobné činnosti sú nevyhnutné a ktoré možno dočasne odstaviť alebo výrazne obmedziť), pripravte plány na obmedzenie pohybu ľudí v nevýrobných priestoroch ako sú šatne alebo jedálne a plán dezinfekcie týchto priestorov; home office je vhodný na dotiahnutie činností, na ktoré nebol čas počas štandardnej prevádzky (stratégia firmy, plánovanie, smernice, archív) - tipy ako efektívne pracovať z domu nájdete v našom blogu Ako efektívne pracovať na home office

 1. cash is king - keďže táto situácia bude určite trvať viac ako pár týždňov, vašou prioritou by mali byť opatrenia, ktoré vašej firme zabezpečia likviditu:
  • rýchlo si prejdite všetky náklady a pozrite sa na ne s optikou, čo naozaj potrebujete na svoje hlavné fungovanie; veľmi dôležité je však zvážiť, či vás táto úspora nepripraví o budúce príležitosti - napr. ak zrušíte všetky náklady na marketing, tí, ktorí budú inzerovať v tejto dobe vás môžu predbehnúť, pretože inzercia bude lacnejšia - skôr je teda vhodné hľadať efektívnejšie formy propagácie (napr. distribúciou odborného obsahu alebo kombináciou s poskytnutím pomoci tým, ktorí to nutne potrebujú)
  • snažte sa dostať a udržať čo najviac prostriedkov u seba, aby vám pomohli prežiť náročné obdobie; rokujte s dodávateľmi o posune splatnosti, s odberateľmi o zálohových platbách, s financujúcimi inštitúciami o odklade splátok alebo znížení úročenia
  • ideálne je nebyť odkázaný na priamu pomoc od štátnych inštitúcií, ale pokiaľ by ste sa do tejto situácie dostali, treba počítať s dobou nábehu opatrení, o ktorých sa teraz ešte len rokuje, viac sa dozviete v našom blogu Opatrenia Vlády Slovenskej republiky v súvislosti s novým koronavírusom (COVID-19)
  • z navrhovaných vládnych opatrení maximálne využiť tie možnosti, ktoré nebudú znamenať zadĺženie, ale rôzne odklady a posuny finančných aj nefinančných povinností

 1. preskúmajte dodatočné zdroje príjmov - vytvorte si plán na diverzifikáciu príjmov, snažte sa nájsť doplnkové tovary alebo služby, o ktoré by vaši aktuálni klienti mohli mať záujem, prehodnoťte svoju cenotvorbu a obchodný model; zvážte, či aktuálna situácia nevytvorila príležitosť, kde by ste svoje kapacity vedeli využiť; z dlhodobého hľadiska klaďte dôraz na špecializáciu a vyššiu pridanú hodnotu - napr. výskumno-vývojové alebo servisné služby, kompletizácia - tieto generujú vyšší zisk a odberatelia ich ťažšie nahrádzajú, zároveň je možné využiť rôzne podporné programy z verejných i súkromných zdrojov

 1. zamyslite sa nad možnosťou elektronizácie svojich činností - či už interných alebo predajných - toto opatrenie je vhodné aj v aktuálnej dobe (napr. využitie pracovníkov na home office) ale aj ako rozvojový projekt, pretože trend elektronizácie je bez ohľadu na odvetvie nezvratný

 1. udržanie zamestnancov - prvotná reakcia pri hľadaní úspor môže byť prepúšťanie, keďže mzdové náklady a odvody tvoria veľkú časť prevádzkových nákladov a nie sú vždy priamo naviazané na produkciu; situáciu však treba vnímať v kontexte toho, že ešte pred pár týždňami ste pravdepodobne zápasili s nedostatkom pracovníkov; vzhľadom na masívne opatrenia, ktoré vlády v Európe chystajú na podporu ekonomík, je pokles len dočasným stavom a preto je len otázkou času a výdrže, kým sa výroba znova rozbehne; zanalyzujte si, ktorí pracovníci sú skutočne produktívni a lojálni a bez ktorých sa aj z dlhodobého hľadiska zaobídete, s tými, ktorí zostanú, hľadajte možnosti ako z hľadiska momentálne odmeňovania pomôcť firme aj im (prehodnoťte všetky zamestnanecké bonusy a benefity, hľadajte možnosti dočasného zníženie platov) - viac informácií v našom blogu Právne aspekty režimu pracovníkov a zmluvných záväzkov v súvislosti s novým koronavírusom (COVID-19)

 1. po diskusii so zamestnancami zvážte ich využitie pri subdodávkach v odvetviach, ktoré aktuálne hľadajú ľudí (napr. zásobovanie) aj keď nebude využitá ich kvalifikácia, je to však veľmi vhodná alternatíva prepúšťaniu alebo kráteniu úväzkov

 1. spracujte plán automatizácie a robotizácie vašej spoločnosti a jej návratnosti - do budúcnosti výrobným spoločnostiam poskytne väčšiu stabilitu pri plánovaní a výkonoch

 1. preverte svoje zmluvné vzťahy voči dodávateľom a odberateľom s ohľadom na okolnosti vylučujúcich zodpovednosť vis maior (existencia okolností vyššej moci) a rozsah poistného krytia, ktoré máte uzatvorené

 1. pripravte sa na nábeh výroby s prísnymi hygienickými opatreniami - vláda s najväčšou pravdepodobnosťou povolí komerčné testovanie na prítomnosť nového korona vírusu (v súčasnosti sú schopné ho realizovať 3 spoločnosti) a nový minister hospodárstva, p. Richard Sulík sa snaží presadiť povinnosť masívneho zavádzania štandardov ochrany pred nákazou na prevádzkach, aby sa ekonomika čo najrýchlejšie rozbehla


O aktuálne prijatých opatreniach a ich konkrétnych dopadoch vás budeme informovať. Ak by ste mali medzičasom akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú vášho podnikania,
sme vám radi k dispozícii

Autor článku
Michal Kukula
managing partner

Venuje sa analýzam podnikateľského potenciálu klientov, organizačnému nastaveniu a zlepšeniu výkonnosti firiem (procesné a ekonomické aspekty).
Ďalšie články

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám