Aktualizácia: Aká bude stratégia inteligentnej špecializácie Slovenska v novom programovom období?

Autor:Matej Hotovčin  • 03.09.2021  • Doba čítania 7 min
Stratégia Európa 2020 bola schválená Európskou radou v roku 2010 a jej cieľom je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a koordinácia postupov. Dôraz sa v nej kladie najmä na regionálnu politiku. Práve tá totiž zabezpečuje premenu inovácií do praktických opatrení. Vytvorenie stratégií inteligentnej špecializácie (RIS3 2021+) sa preto stalo jednou z podmienok na to, aby zameranie európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie rokov 2021 - 2027 bolo cielenejšie. Čo to znamená v praxi? Projekty orientované na zvyšovanie hospodárskej a inovačnej výkonnosti musia byť v súlade s doménami RIS3 2021+ a ich prioritnými oblasťami.

Z eurofondov je pre Slovensko na nové programové obdobie 2021 - 2027 vyčlenených 12,85 miliardy eur (tzv. Fond kohéznej politiky) a návrhy domén naznačujú, ktoré oblasti budú podporované. Ich prehľad a porovnanie so stratégiou platnou pre predošlé programové obdobie vám ponúkame v tomto článku. Mimo tohto fondu existuje aj napr. Spoločná poľnohospodárska politika s objemom 4,9 mld. EUR potrebnými vyčerpať do roku 2029, Plán obnovy a odolnosti s 6,3 mld. EUR do roku 2026 a Fond spravodlivej transformácie disponuje sumou 459 mil. EUR.

Oblasti pôsobenia sa nezmenili, čiže stále hovoríme o priemysle, doprave, zdravotnej starostlivosti, digitalizácii, životnom prostredí či zdravých potravinách. Zameranie bude najmä na inovácie a udržateľnosť. Spomínaných necelých 13 miliárd však zahŕňa aj iné ako na RIS orientované výzvy, napríklad pre samosprávy, zdravotníctvo, neziskový sektor, ktorými sa však u nás zaoberáme menej.


Inovatívny priemysel pre 21. storočie
V novom období sú stále aktuálne témy automatizácie a robotizácie priemyselnej produkcie. O slovo sa však hlásia aj progresívne technológie a materiály na zabezpečenie ich odolnosti voči vonkajším vplyvom a spracovanie surovín do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Zameriavať sa bude na:
 • automatizáciu a robotizáciu priemyselnej produkcie,
 • používanie progresívnych technológií a materiálov a zabezpečenie ich odolnosti voči vonkajším vplyvom,
 • spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve a v odpadovom hospodárstve,
 • zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR.

Mobilita pre 21. storočie

Pre Slovensko veľmi dôležitá oblasť doteraz riešila základné a progresívne materiály, produkty a konštrukčné časti pre potreby automobilového priemyslu, ako aj ich kvalitu, testovanie či metrológiu. Najnovšie sa bude venovať:
 • autonómnej a prepojenej mobilite,
 • službám inteligentnej mobility,
 • inteligentným dopravným systémom,
 • alternatívnym pohonom a nadväzujúcim častiam ich životných cyklov.

Digitálna transformácia Slovenska

Chronologicky nadväzuje na súčasnú doménu digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, ktorého je však v návrhu menej. Digitálna transformácia je pokrytá:
 • aplikáciami informačných a komunikačných technológií priemyselných výrobkov, v dopravných prostriedkoch a v priemysle a energetike,
 • integrovanými systémami,
 • spracovaním údajov zo senzorov,
 • inteligentnými energetickými systémami.
Môžeme tak očakávať pokračujúci dopyt po digitálnych technológiách pre spoločnosť, ale aj prierezovo podporujúcich automatizáciu a robotizáciu priemyselnej produkcie. To sa môže diať napríklad prostredníctvom vizualizácie a sprostredkovania údajov z veľkých databáz či kryptografie a informačnej bezpečnosti.

Zdravá spoločnosť
Dôležitosť tejto témy si po vyše roku trvajúcej pandémii už uvedomujeme asi všetci. V návrhu priorít ostáva:
 • prevencia a liečba chorôb personalizovanou precíznou medicínou prostredníctvom inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov a inovatívnych produktov vrátane biomateriálov a biotechnológií,
 • prelomové technológie a produkty v zdravotníctve.

Zdravé potraviny a životné prostredie

Zameranie tejto domény sa v minulom období sústredilo na poľnohospodárstvo, lesníctvo a spracovateľov produkcie z týchto oblastí. Témy v novom období sa venujú najmä udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti:
 • odolné a zdravé miestne potravinové systémy,
 • udržateľné prírodné zdroje (pôda, voda, ovzdušie, biodiverzita, ekosystémy),
 • spoločnosť v životnom prostredí a spoločenské výzvy v tejto oblasti (o tých si môžete prečítať v našom blogu o ekologickejšej Európe a Slovensku),
 • obehové produkčné systémy založené na biomase.

Zdroje je možné z už ukončeného obdobia čerpať do konca roka 2023, čo súvisí najmä so zaostávaním SR pri vyhlasovaní, hodnotení a administrácii výziev a následným nedostatočným čerpaním. Európska komisia sa bude kľúčovými dokumentami aktuálneho obdobia zaoberať až po ich predložení zo strany Slovenska, ktoré je naplánované na tretí kvartál 2021. S vierou v lepšiu budúcnosť tak očakávame prvé výzvy programového obdobia 2021 - 2027 v polovici roka 2022.


Ak vás zaujímajú témy financovania projektov a efektívneho podnikania, prihláste sa na odber nášho newslettra, v ktorom pravidelne zdieľame tipy na lepšie riadenie firiem.
Autor článku
Matej Hotovčin
senior konzultant

Zastrešuje komplexný manažment projektov z nenávratných a návratných finančných nástrojov.

Kontakt

+421 905 421 905

Kancelárie

Bratislava

Jakubovo námestie 13

Banská Bystrica

Jána Bottu 2